ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 9,38 εκατ. ευρώ οι ζημίες της Trastor

12s21trastor

Στα 9,38 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν κατά το 2015 οι ζημίες μετά από φόρους της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Trastor AΕΕΑΠ, έναντι ζημιών 1,09 εκατ. ευρώ το 2014. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο Πειραιώς, βασικός λόγος της εν λόγω αρνητικής εξέλιξης ήταν οι λογιστικές ζημίες της τάξεως των 11,93 εκατ. ευρώ που προέκυψαν λόγω της αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες.

Σημειώνεται ότι η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Trastor αποτιμήθηκε στο τέλος του 2015 στα 63,05 εκατ. ευρώ έναντι 74,82 εκατ. ευρώ το 2014. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν πρόκειται να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2015.

Πάντως, πτωτικά κινήθηκαν και τα έσοδα από ενοίκια, τα οποία δεν ξεπέρασαν τα 4,18 εκατ. ευρώ, έναντι 4,25 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω μερικών μειώσεων που έγιναν σε υφιστάμενους ενοικιαστές. Στον αντίποδα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε 1,87 εκατ. ευρώ, από 3,86 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, όταν είχε σημειωθεί ζημία ύψους 2,25 εκατ. ευρώ από προεξόφληση απαιτήσεων. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα δεν ξεπερνούν τα 2,86 εκατ. ευρώ, έναντι δανειακών υποχρεώσεων 5,28 εκατ. ευρώ.

Οπως τονίζει η διοίκηση της Trastor σε σχετική ανακοίνωση, κατά το 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετάβαση σε νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, μετά την αποχώρηση της Pasal Development από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε και το ποσοστό των μισθωμένων ακινήτων της Trastor από το 88% (επί της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας) στο 95%. Παράλληλα, αυξήθηκε και η μέση σταθμισμένη διάρκεια λήξης των συμβάσεων από τα τέσσερα στα οκτώ χρόνια, ενώ παράλληλα προχώρησε η διαδικασία αναβάθμισης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών χώρων των μισθωτών.

Η εταιρεία στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξετάζει δυνατότητες επενδύσεων με στόχο τη βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, θα στοχεύσει στην πώληση μη στρατηγικών ακινήτων, με σκοπό την επανεπένδυση σε πιο αποδοτικά ακίνητα.