ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

oaed1--2

Δημοσιεύθηκαν οι οδηγοί των τεσσάρων δράσεων του ΕΣΠΑ, η προκήρυξη των οποίων είχε ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι δράσεις, τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσουμε τα βασικά τους στοιχεία, με τη σειρά που ανοίγουν για υποβολή προτάσεων. Το χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής προτάσεων που έχει δοθεί στην δημοσιότητα είναι:

– Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – 8/3/2016.

– Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – 17/3/2016.

– Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους & την Ποιοτική Αναβάθμιση των Υπηρεσιών – 29/3/2016.

– Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές – 7/4/2016.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της πρώτης δράσης που αφορά την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επισημαίνεται ότι, αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής θα πρέπει συμπληρωματικά:

1. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου.

2. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

3. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).

4. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό.

5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως αυτοί ορίζονται στον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της δράσης και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.

8. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επίσης επιτρέπονται συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων με τη σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης (ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια.

2. Συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων. Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Να διαθέτουν ΑΦΜ.

2. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

3. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).

4. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

5. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

6. Να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.

8. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

9. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

10. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

11. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις-ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση καθεμιάς εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 ευρώ αυξάνεται, εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 ευρώ.

Προτάσεις υποβάλλονται από 8/3/2016 έως 15/4/2016.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης ενισχύονται:

– Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.)

– Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.)

– Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
– Προμήθεια αναλώσιμων
– Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
– Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000 ευρώ
– Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
– Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής
κλίμακας

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.