ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρατείνονται οι προθεσμίες για τα έργα των αναπτυξιακών νόμων

23s20yp1

Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων επενδυτικών νόμων, ήτοι των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, οι οποίες φτάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, ακόμη και έως τα τέλη Ιουνίου του 2018, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για 18 επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

• Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 παρατείνεται ομοίως η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4242/2014, με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ήτοι τις 31-12-2016, της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια των οποίων οι φορείς είχαν ζητήσει έως τις 30/6/2014 να τους χορηγηθεί παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων έως τις 31/12/2016.

• Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις 31 Μαρτίου 2017, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης, συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

• Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, των οποίων οι φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου 3299/2004, δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Για τα επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στον επόμενο αναπτυξιακό νόμο, τον 3908/2011, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

• Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2017 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012

• Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, ότι για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011, για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής, δεν απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση της εγκριτικής πράξης του δανείου. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης προκαταβολής ή ποσοστού της εγκεκριμένης επιχορήγησης, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία είτε α) την έγκριση του δανείου από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοδοτικό οργανισμό που χορηγεί το δάνειο, είτε β), σε περίπτωση μη χορήγησης δανείου για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης της επένδυσης, αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία τεκμηριώνουν την κάλυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής.