ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα 50.000 ευρώ σε πέντε ξένα funds

ethniki1--2-thumb-large

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 50.000 ευρώ σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις (short selling) επί μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έρευνα αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2014. Ειδικότερα επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες Dsam Cayman Fund Limited, Dsam Long/Short Equity Master Fund, Dsam+ Master Fund, Lma Spc-Map 112 Segregated Portfolio και Lmap Alpha Limited. Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 122.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα επεβλήθη πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Αναστασίου και 40.000 ευρώ στον κ. Αθανάσιο Αναστασίου, ομόρρυθμων εταίρων της εταιρείας Αγης Ο.Ε., για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 3606/2007, λόγω παροχής επενδυτικών συμβουλών χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

Ακόμη επεβλήθη πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στη Βιοτέρ για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31.12.2014 και των ενδιάμεσων οικονομικών της καταστάσεων των περιόδων που έληξαν στις 30.6.2014 και 30.9.2014. Επίσης επεβλήθη πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ στην Κορρές για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31.12.2011. Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας Lafarge Cementos για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, που πρόκειται να διαγραφεί από το χρηματιστηριακό ταμπλό.