ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αύξηση προβλέψεων διεύρυνε τις ζημίες της Attica Bank

29atticabank-thumb-large

Με ζημίες ύψους 346,8 εκατ. ευρώ (έναντι 49,9 εκατ. το 2014) έκλεισε η χρήση του 2015 για την Attica Bank, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναλυτικότερα, το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου για τη χρήση του 2015 για επισφαλείς χορηγήσεις διαμορφώθηκε σε ζημία 604,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 90 εκατ. ευρώ το 2014. Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 346,8 εκατ. ευρώ. Για το 2015 η Attica Bank προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 628 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, όπως αποτυπώθηκαν και από την άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 110 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί κατά την αντίστοιχη συγκριτική χρήση.

Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.170,2 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά τις 31/12/2014. Οι σωρευμένες προβλέψεις καλύπτουν το 95% του αποτελέσματος της συνολικής αξιολόγησης στοιχείων ενεργητικού (AQR) που διεξήγαγε η εποπτική αρχή το γ΄ τρίμηνο του έτους 2015. Σημειώνεται ότι οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 52,8% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που διαθέτει η τράπεζα. Τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 50 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο, λόγω ρυθμίσεων και είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5% σε σύγκριση με το 2014. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, η διοίκηση της τράπεζας δήλωσε: «Για το έτος 2016, η στρατηγική του ομίλου εστιάζεται κατ’ αρχήν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία έχει καταστεί πιο ευχερής από τη διενέργεια υψηλών προβλέψεων, αλλά και από το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλα, θα ολοκληρωθεί η αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην οργανωτική αναδιάρθρωση της τράπεζας. Στόχο αποτελεί η επαναφορά σε κερδοφορία. Η γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποτελέσει τον καταλύτη για την επιτάχυνση της επίτευξης του στόχου μας».