ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΡΙ-ΚΡΙ

Tα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΡΙ-ΚΡΙ

H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015. Ο κύκλος εργασιών για τα προϊόντα ανήλθε σε €66.744 χιλ. έναντι €62.950 χιλ. το 2014 (αυξημένος +6%).

Σημειώνεται ότι το κονδύλι του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης 2014, όπως εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, περιλαμβάνει επιπλέον έκτακτο ποσό €14.200 χιλ., το οποίο αφορά πωλήσεις υλικών παραγωγής προς τις συνεργαζόμενες, για την παραγωγή φασόν γιαουρτιών, παραγωγικές μονάδες.

Αντίστοιχα, τα μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:
– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7.311 χιλ. έναντι €6.192 χιλ. το 2014 (αύξηση +18,1%).
– Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4.295 χιλ., έναντι €4.657 χιλ. το 2014 (μείωση 7,8%).
– Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €3.843 χιλ., έναντι €3.571 χιλ. το 2014 (αύξηση +7,6%).

Σημειώνεται ότι τα μεγέθη της κερδοφορίας της τρέχουσας χρήσης 2015 έχουν επιβαρυνθεί με ποσό €1.700 χιλ. περίπου ως προβλέψεις επισφάλειας πελατών, λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο κλάδος λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Επίσης, σημειώνεται ότι στα μεγέθη της κερδοφορίας της προηγούμενης χρήσης 2014, περιλαμβάνεται και έκτακτο έσοδο €976 χιλ. περίπου που προέκυψε από το διακανονισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις της εταιρείας εμφανίζουν αύξηση +13,8%, με παράλληλη ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Η Κρι Κρι επικοινωνεί έντονα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας: ότι τα γιαούρτια Κρι Κρι παράγονται με φρέσκο ελληνικό γάλα από το νομό Σερρών, μόλις σε 24 ώρες από την συλλογή του, διατηρώντας όλη την φρεσκάδα του. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά τα μερίδιά της στην ελληνική αγορά. . Συγκεκριμένα, στο σύνολο της ελληνικής αγοράς γιαουρτιού η μάρκα Κρι Κρι  κατέχει την 3η  θέση σε όγκο με 12,4%. Ενώ στις υποκατηγορίες: στο γιαούρτι Αγελάδος κατέχει τη 2η θέση με 19,3%, στα γιαούρτια με φρούτα  την 3η θέση με 17,9%, στο στραγγιστό γιαούρτι την 3η θέση με 10,9% και στα παιδικά γιαούρτια τη 2η θέση με 24,1%.

Παράλληλα, έντονη είναι και η ανάπτυξη των εξαγωγών, με τις πωλήσεις γιαουρτιού να καταγράφουν αύξηση +44%. Οι αγορές του εξωτερικού παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και η Κρι Κρι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εκεί παρουσίας της, με νέες συνεργασίες και διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας. Έτσι, σήμερα η εταιρία Κρι Κρι εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 20 χώρες.

Στον κλάδο του παγωτού, το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον και ειδικά τα capital controls που συνέπεσαν με την περίοδο αυξημένης ζήτησης του καλοκαιριού, επέδρασαν αρνητικά στον κλάδο και περιόρισαν το συνολικό μέγεθος της αγοράς. Επίσης, η μετάταξη των παγωτών από τον συντελεστή ΦΠΑ 13% στον συντελεστή ΦΠΑ 23% οδήγησε σε αύξηση των λιανικών τιμών τους και, έτσι, σε μείωση της ζήτησης. Οι πωλήσεις παγωτού της Κρι Κρι υποχώρησαν κατά -7,5%. Αμυνόμενη στις πιέσεις, η εταιρεία προωθεί την αύξηση της αριθμητικής διανομής, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Επίσης, στοχευμένες ενέργειες γίνονται και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (όπως η κατηγορία frozen yogurt) που να παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά ή τις αγορές του εξωτερικού.

Για τη χρήση 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,06 ανά μετοχή (2014: €0,06 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.