ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση των εκροών στα 292 εκατ. για τα αμοιβαία κεφάλαια το α΄ τρίμηνο

19s21meridiaagoras

Αρνητικά έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2016 για τους επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στις 31/3/2016 στα 13,80 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,76% έναντι 14,34 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ έκλεισε με μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 6,4% από την αρχή του έτους.

Οι εκροές στο πρώτο τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015 από 612 εκατ. ευρώ σε 292 εκατ. ευρώ. Στο μέτωπο των αποδόσεων, σημειώθηκε αρνητικό αποτέλεσμα στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες πλην των Ομολογιακών «Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών», «Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης», «Κρατικά – Ανεπτυγμένων Χωρών», των Μετοχικών «Αναπτυσσόμενων Αγορών», και των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς «Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας».

Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν η μικρή κατηγορία των Ομολογιακών Κρατικών – Αναπτυσσόμενων Χωρών με 4,30%, των Μετοχικών Αναπτυσσόμενων Αγορών με 4,04% και των Ομολογιακών Μη Κρατικών Υψηλής Απόδοσης με 0,56%.

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της με την κατηγορία των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς να κατέχει πάνω από το 1/4 της αγοράς, (29% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ 1/5 της αγοράς (21% επί του συνόλου), των Μεικτών ΟΣΕΚΑ (15% επί του συνόλου), των Μετοχικών ΟΣΕΚΑ (14% επί του συνόλου) και των Funds of Funds (14% επί του συνόλου).

Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών και των 12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, στις 31/03/2016 σημείωσε μικρή μείωση 1,7% και διαμορφώθηκε σε 4,644 δισ. ευρώ έναντι 4,726 δισ. ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Για τις 3 εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας εκτιμάται ότι στις 31.3.2016 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα 2,366 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% από τις 31/12/2015.

Οι 2 εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου εμφανίζουν στις 31/03/2016 υψηλό μεσοσταθμικό Discount (υποαπόδοση) -36,3%, συνολικό ενεργητικό 17,8 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -7,57%. Ολοκληρώνοντας να αναφέρουμε ότι ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο.

Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις νομοθετικές διατάξεις από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και ανήκει εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατέχουν.