ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινά η αξιολόγηση των δ.σ. των τραπεζών

xekina-i-axiologisi-ton-d-s-ton-trapezon-2132077

Η Spencer Stuart επιλέχθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ως ο εξειδικευμένος σύμβουλος που θα «τρέξει» το έργο της αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών των συστημικών τραπεζών.

Μέχρι το τέλος Μαΐου η Spencer Stuart θα πρέπει να αξιολογήσει, με βάση τα κριτήρια του νέου θεσμικού πλαισίου αλλά και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τα μέλη των Δ.Σ. και των επιτροπών των τραπεζών, τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και να υποβάλει συστάσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Δ.Σ. και των επιτροπών. Η αξιολόγηση αποτελεί υποχρέωση της χώρας που προβλέπεται στο τρίτο Μνημόνιο το οποίο υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 2015. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, θα υλοποιήσει πρόγραμμα αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών των συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει το μέγεθος, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του και θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του κάθε ιδρύματος.

H Spencer Stuart ιδρύθηκε το 1956, έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, απασχολεί περισσότερους από 400 συμβούλους και αναλαμβάνει ετησίως περισσότερα από 4.000 έργα. H Spencer Stuart έχει περισσότερα από 60 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στην αξιολόγηση διοικήσεων και εταιρικής διακυβέρνησης. Διαθέτει επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση διοικήσεων σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης και στις χώρες του ΟΟΣΑ, εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και λεπτομερή γνώση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ρυθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών και των εποπτικών πρακτικών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΧΣ, ο σκοπός του έργου που θα αναλάβει η Spencer Stuart θα αφορά κυρίως:

• Τον σχεδιασμό, σε συνεργασία με το ΤΧΣ και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, των κριτηρίων αξιολόγησης και των δεξιοτήτων/προφίλ των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών τους.

• Την αξιολόγηση και αναθεώρηση της δομής διακυβέρνησης.

• Τη σύνταξη και παρουσίαση αναλυτικής έκθεσης αξιολόγησης καθώς και την υποβολή συστάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών τους.

«Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών και των επιτροπών τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και θέματα όπως αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΤΧΣ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι θα αντικατασταθούν το σύνολο των μελών των Δ.Σ. των τραπεζών που δεν διαθέτουν τραπεζική εμπειρία (επιχειρηματίες, νομικοί κ.ά.) ενώ βάσει του νόμου θα πρέπει να αντικατασταθεί η πρόεδρος της Εθνικής κ. Λούκα Κατσέλη, καθώς μέχρι τις αρχές του 2015 ήταν πρόεδρος πολιτικού κόμματος.