ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώθηκαν κατά 54% τα κέρδη της ΕΧΑΕ

meiothikan-kata-54-ta-kerdi-tis-echae-2135268

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά φόρους, διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης έναντι 4,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015, μειωμένα κατά 54%. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 7,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2016 έναντι 10,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 7,3 εκατ. έναντι 9,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2015. Tα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Το α΄ τρίμηνο 2016 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ έναντι 116,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 38%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 20% συγκρινόμενη με το α΄ τρίμηνο 2015 (39,1 δισ. έναντι 48,8 δισ. το α΄ τρίμηνο 2015). Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, «ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών το α΄ τρίμηνο 2016 ανήλθε σε 124 εκατ. μετοχές έναντι 210 εκατ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα». Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 23% (66.800 το α΄ τρίμηνο 2016 έναντι 86.700 το α΄ τρίμηνο 2015), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν πτώση 55% λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μείγματος προϊόντων στην αγορά. Tο σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε 4,16 εκατ. έναντι 4,10 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οριακά αυξημένο κατά 1,4%.

Οι αποσβέσεις του α΄ τριμήνου της φετινής χρήσης εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, διότι, ως αποτέλεσμα της μελέτης αποτίμησης των ακινήτων του ομίλου, μειώθηκε η αξία των οικοπέδων (που δεν αποσβένεται), ενώ αυξήθηκε η αξία των κτιρίων. Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από τη διαφορά αποτίμησης των χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία με αξία αποτίμησης 3 εκατ. την 31.3.2016 έναντι 3,7 εκατ. την 31.12.2015. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων το α΄ τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν στα 2,7 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.