ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλάζουν χέρια τα «κόκκινα» των bad banks

allazoyn-cheria-ta-kokkina-ton-bad-banks-2148371

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων υπάγονται εφεξής όλες οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια άνω των 250.000 ευρώ που εκκρεμούν ως απαιτήσεις από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες (bad banks). Στόχος είναι η βελτίωση των εισπράξεων από τα «κόκκινα» δάνεια των 12 υπό εκκαθάριση τραπεζών που άφησαν πίσω τους χρηματοδοτικό κενό 13,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του ΤΧΣ κατά τη χρήση του 2015, το Ταμείο ανάλαβε την κάλυψη χρηματοδοτικού κενού 13,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ανακτήθηκαν 486 εκατ. ευρώ και 10,9 δισ. ευρώ θεωρήθηκαν ως μη ανακτήσιμα, ενώ κατά τη χρήση του 2015 έλαβε 208,7 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων θα συνεπικουρεί το έργο της ενιαίας ειδικής εκκαθάρισης PQH που ορίστηκε τον περασμένο Μάιο με στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των συγκεκριμένων δανείων. Οπως μάλιστα προβλέπει ο νόμος, η PQH υποχρεούται να ζητεί τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής για συναλλαγές όπως είναι οι:

• Συμβιβασμοί, όταν η απαίτηση την οποία αφορά ο συμβιβασμός υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Συμβιβασμός θεωρείται η σύμβαση που προβλέπει και τη διαγραφή χρέους ως προς το κεφάλαιο του δανείου.

• Ρυθμίσεις δανείων όταν η απαίτηση κατά του οφειλέτη υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Ρύθμιση θεωρείται η σύμβαση με την οποία παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου ή μειώνεται το επιτόκιό του και αφορά και δάνεια που έχουν καταγγελθεί.

• Εκποιήσεις ακινήτων που γίνονται με πλειστηριασμό, με εξαίρεση τις εκποιήσεις ακινήτων η αντικειμενική αξία των οποίων είναι μικρότερη των 150.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον με τα επτά δέκατα της λογιστικής αξίας του ακινήτου.

• Εκποιήσεις απαιτήσεων από δάνεια συμμετοχών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων και ομολόγων, με εξαίρεση εκείνα των οποίων η λογιστική αξία του εκποιουμένου στοιχείου είναι μικρότερη των 150.000 ευρώ και η τιμή της πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον με τα επτά δέκατα της λογιστικής αξίας ή όταν πρόκειται για εισηγμένους τίτλους σε οργανωμένη αγορά. Ειδικά για συμβιβασμούς και ρυθμίσεις απαιτήσεων άνω του 1 εκατ. ευρώ, η επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει ομόφωνα, όπως ομόφωνα θα πρέπει να αποφασίσει για εκποιήσεις ακινήτων ή απαιτήσεις από δάνεια συμμετοχών άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση για τον διορισμό της πενταμελούς Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων δημοσιεύθηκε από την ΤτΕ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, πρόεδρος τοποθετήθηκε ο κ. Γιάννης Γαλανόπουλος, πρώην τραπεζικό στέλεχος με εμπειρία τόσο στις πιστοδοτήσεις όσο και στις εκκαθαρίσεις. Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν πρόσωπα με δεκαετή εμπειρία σε θέματα πιστοδοτήσεων και διαχείρισης χρηματοδοτικών εμπλοκών, εταιρικής και λιανικής τραπεζικής, όπως οι κ.κ. Κωνσταντίνος Δεδούσης, Σοφία Ρίτσου, Γεώργιος Σπηλιόπουλος και Ιωάννης Φίλος.

Ο καθορισμός τριετούς θητείας για τον πρόεδρο και για τα μέλη της επιτροπής φανερώνει την αποφασιστικότητα της ΤτΕ για την ταχεία ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων, τα έσοδα των οποίων στοχεύουν στην αποπληρωμή μέρους των χρημάτων που έχει διαθέσει το ΤΧΣ για την ανάληψη των ελλειμμάτων που άφησαν πίσω του οι υπό εκκαθάριση τράπεζες. Επιπλέον ανοίγει τον δρόμο για την πώληση δανείων που δεν θα καταστεί δυνατόν να εισπραχθούν από τη διαδικασία της εκκαθάρισης.