ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» στη ΔΕΗ από Κομισιόν για ηλεκτροδότηση νησιών

«Πράσινο φως» στη ΔΕΗ από Κομισιόν για ηλεκτροδότηση νησιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ελληνικά σχέδια για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2015, η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδια που αφορούσαν τη χορήγηση στην ελληνική ΔΕΗ κρατικής εγγύησης, η οποία θα επέτρεπε στην Εταιρεία να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 190 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων («ΕΤΕπ»). Το δάνειο αυτό θα καλύψει τις μισές δαπάνες για την απαραίτητη αναβάθμιση, την επέκταση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας σε πάνω από 18 νησιά, τα οποία δεν συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής χώρας. Η ΔΕΗ θα καλύψει από τον προϋπολογισμό της το άλλο μισό των δαπανών.

Το μέτρο συνεπάγεται κρατική ενίσχυση, διότι οι όροι του δημόσιου δανείου είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που θα αποδεχόταν μια εμπορική επιχείρηση. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση αυτή συνάδει με τους κανόνες της Ε.Ε., ιδίως με τους κανόνες της Επιτροπής του 2011 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεδομένου ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για να επιτρέψει στη ΔΕΗ να συνεχίσει να εφοδιάζει τους καταναλωτές στα νησιά αυτά με ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της απαιτούμενης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά αυτά.