ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι στόχοι που θέτει ο Σκλαβενίτης για τη διάσωση του Μαρινόπουλου

oi-stochoi-poy-thetei-o-sklavenitis-gia-ti-diasosi-toy-marinopoyloy-2153493

Με στόχο να κάνει τζίρο 1,03 δισ. ευρώ ήδη μετά τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και να επιστρέψει στην κερδοφορία μετά τον τέταρτο χρόνο, κατατέθηκε χθες στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕΓΕ», καθώς και των εταιρειών «Ξυνός», «Express M» και «Πειραϊκόν». Το ποσοστό των πιστωτών που τελικώς συναίνεσε στη συμφωνία εξυγίανσης βάσει των άρθρων 106 β και 106 θ ανήλθε σε 70,2%, αρκετά πάνω από το 60% που απαιτείται για την κατάθεση της σχετικής αίτησης, ενώ το ποσοστό των ενέγγυων πιστωτών που συναίνεσαν ανέρχεται σε 64,5%. Επόμενη ημερομηνία – σταθμός είναι η 19η Οκτωβρίου 2016, οπότε έχει ορισθεί να εκδικασθεί η εν λόγω αίτηση. Τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου 21 ετών για τη νέα εταιρεία, η οποία θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Σκλαβενίτη είναι τα εξής:

• Οι τέσσερις υπό εξυγίανση εταιρείες θα ενοποιηθούν σε μία νομική οντότητα, ενώ οι «Κρόνος, «Μαρκέτα», «Αρβανίτης» και «Παλαμάρης» θα συνεχίζουν να λειτουργούν αυτόνομα ως ξεχωριστές εταιρείες. Η «Ζεύξη» δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο λόγω των συγκριτικά μη σημαντικών αποτελεσμάτων που εμφανίζει. Το επιχειρηματικό σχέδιο της Cash & Carry είναι ξεχωριστό.

• Η νέα εταιρεία θα ακολουθήσει το μοντέλο λειτουργίας του ομίλου Σκλαβενίτη, οδηγώντας έτσι στην επίτευξη παρόμοιου επιπέδου μεικτού κέρδους σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ένταξη της νέας εταιρείας στον όμιλο. Σημειώνεται ότι η τιμολογιακή πολιτική προβλέπεται να είναι ενιαία για όλα τα καταστήματα του ομίλου Σκλαβενίτη και της νέας εταιρείας, ωστόσο η νέα εταιρεία θα μπορεί να έχει την επιλογή περισσότερων προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα της επαρχίας όπου ο όμιλος Σκλαβενίτη δεν δραστηριοποιείται.

• Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, οι προβλέψεις που γίνονται είναι οι ακόλουθες: αύξηση του κύκλου εργασιών σε 1,03 δισ. ευρώ το πρώτο έτος μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Σημειώνεται, ότι το 2015 ο Μαρινόπουλος έκλεισε με τζίρο 1,27 δισ. ευρώ. Για το δεύτερο έτος ο συνολικός κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 17%. Για το τρίτο έτος αναμένεται μια ετήσια αύξηση της τάξεως του 9% στον συνολικό κύκλο εργασιών, ενώ για το τέταρτο και πέμπτο έτος αναμένεται μια ετήσια αύξηση της τάξεως του 2%, για το έκτο και έβδομο έτος αναμένεται αύξηση της τάξεως του 1% και από το όγδοο έτος και έπειτα εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει σταθερός στα επίπεδα του έβδομου έτους μέχρι και τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών αναμένεται να επιτευχθεί κυρίως μέσω της διαδικασίας αναπλήρωσης του αποθέματος στα καταστήματα του νέου ομίλου, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται και το επενδυτικό σχέδιο το οποίο προβλέπει πλήρη ανακαίνιση μεγάλου αριθμού καταστημάτων όλων των κατηγοριών έως το τέλος του τέταρτου έτους.

• Το πρώτο έτος το οποίο αναμένεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα θα είναι θετικά είναι το τέταρτο με πρόβλεψη για κέρδη μετά από φόρους 281.000 ευρώ. Το πρώτο έτος ξεκινά με πρόβλεψη καθαρών ζημιών 82,78 εκατ. ευρώ. Το 21ο έτος γίνεται η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη 22,19 εκατ. ευρώ.

• Λειτουργική κερδοφορία αναμένεται σε όρους κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από το δεύτερο έτος, στα 6,23 εκατ. ευρώ, ενώ από το έβδομο έτος αναμένεται αυτά να σταθεροποιηθούν σε 48,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

• Η διοίκηση αναμένει θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 21,7 εκατ. ευρώ και 28,2 εκατ. ευρώ το τρίτο και τέταρτο έτος αντιστοίχως, ενώ αναμένει σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 667 εκατ. ευρώ περίπου από το 5ο έως το 21ο έτος.

Ο υφιστάμενος δανεισμός

Οι βασικοί όροι αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος δανεισμού ο οποίος ανέρχεται σε 189 εκατ. ευρώ προβλέπουν επιτόκιο Euribor περιόδου +1,5%. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε 20 έτη, προβλέπεται πενταετής περίοδος χάριτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ η αποπληρωμή κατανέμεται σε 14 άνισες δόσεις με πληρωμή δόσης balloon (στη λήξη δηλαδή) ίσης με το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η τελευταία δόση δεν μπορεί να αποπληρωθεί από τη ρευστότητα της νέας εταιρείας, τότε ο επενδυτής, ήτοι ο Σκλαβενίτης, και οι τράπεζες δεσμεύονται να προβούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ή/και αναχρηματοδότηση της εναπομείνασας δόσης με όρους αγοράς.

Νέα χρηματοδότηση

Για τις ανάγκες της νέας εταιρείας θα εκδοθεί κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 352 εκατ. ευρώ με εταιρική εγγύηση του Σκλαβενίτη. Το επιτόκιο ορίζεται σε euribor +1,5%, η διάρκεια σε 15 έτη, ενώ δίνεται τετραετής περίοδο χάριτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η αποπληρωμή κατανέμεται σε 10 ισόποσες ή άνισες δόσεις και προβλέπεται επίσης δόση balloon (δηλαδή στη λήξη θα καταβληθεί το 70% του αρχικού κεφαλαίου). Το δάνειο αυτό θα εκταμιευθεί 20 ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.