ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα 35,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας

programma-35-5-ekat-eyro-gia-tin-enischysi-politistikon-ergon-eyropaikis-synergasias-2153527

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο. Εχει διαπιστωθεί σε ευρεία κλίμακα ότι οι οργανισμοί του πολιτιστικού τομέα δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η ψηφιακή εποχή. Στόχος, λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και η επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο.

Από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», κάθε χρονιά τον Ιούλιο ανακοινώνεται νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με ημερομηνία λήξης στις αρχές Οκτωβρίου. Φέτος η ανακοίνωση της πρόσκλησης καθυστέρησε και δημοσιεύθηκε μόλις την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, αλλά έχει δοθεί διάστημα δύο περίπου μηνών για την προετοιμασία των προτάσεων ώς τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Οι προτεραιότητες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν:

• Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών που θα τους επιτρέπει τη διεθνή συνεργασία καθώς και τη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας και των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός της Ενωσης και όταν αυτό είναι δυνατόν με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

• Υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

• Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, των καινοτόμων προσεγγίσεων της δημιουργίας, αλλά και νέων τρόπων που θα διασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς.

• Συμβολή στην ένταξη των μεταναστών στην Ε.Ε. μέσω δραστηριοτήτων παρουσίασης και συνδημιουργίας πολιτισμικής και οπτικοακουστικής φύσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης σε πολιτισμικό επίπεδο και ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, καθώς και του σεβασμού προς άλλους πολιτισμούς.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Προτεραιότητες ενίσχυσης

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι προτεραιότητες ενίσχυσης του προγράμματος είναι:
Α. Διακρατική κινητικότητα.
B. Ανάπτυξη ακροατηρίου.
Γ.1. Ανάπτυξη ικανοτήτων – ψηφιοποίηση.
Γ.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων – νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
Γ.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων – εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τα υποστηριζόμενα έργα πρέπει ως εκ τούτου να περιλαμβάνουν τεκμηριωμένη στρατηγική και αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουν να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω προτεραιότητες του προγράμματος. Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν κατ’ ανώτατο όριο 3 από τις 5 αυτές προτεραιότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το έργο τους και να τις κατατάξουν κατά σειρά συνάφειας.

Επισημαίνεται ότι το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» δεν υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό ή στα οποία ενθαρρύνεται η βία. Το πρόγραμμα στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

Επιλέξιμα έργα

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 (Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας) ή της κατηγορίας 2 (Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας).

Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας.

Η κατηγορία αυτή των έργων περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.
Αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας.

Η κατηγορία αυτή των έργων περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.
Αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια (επιλέξιμη περίοδος) είναι 48 μήνες.

Προϋπολογισμός

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει συνολικό προϋπολογισμό 457,8 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Οι συνολικές πιστώσεις για το 2017 ανέρχονται στα 35,5 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας λήγει την 23η Νοεμβρίου 2016, 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Χώρες που μπορούν να λάβουν μέρος

Επιλέξιμες χώρες είναι οι ακόλουθες:

1. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

3. Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

4. Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

5. Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.