ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ετοιμη για διαχείριση επαγγελματικών ταμείων η Interamerican

12s21interamerican

Eνεργά μέλη 1.183 ασφαλισμένους, αποθεματικά για τον κλάδο εφάπαξ καταβολών σύνταξης 13,1 εκατ. ευρώ, παροχές 95 εφάπαξ αξίας 1,8 εκατ. ευρώ και εισφορές ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, διαθέτει το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) της Interamerican, που συστάθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα του νόμου 3029/2002.

Το ΤΕΑ Interamerican συμπλήρωσε φέτος έξι χρόνια λειτουργίας και αποτελεί ένα από τα εννέα ομοειδή Ταμεία που υφίστανται σήμερα για προαιρετική ασφάλιση, ενώ άλλα τέσσερα Ταμεία είναι υποχρεωτικής ασφάλισης. Το Ταμείο είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία.

Στο σύνολο των έξι χρόνων λειτουργίας το Ταμείο έχει συγκεντρώσει εισφορές 10,7 εκατ., ενώ η συνεισφορά της εταιρείας για το 2015 ανήλθε στο 1 εκατ. περίπου. Επισημαίνεται ότι τα αποθεματικά του ΤΕΑ Interamerican επενδύονται στο σύνολό τους σε ισορροπημένο ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο (ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds) μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Interamerican διαθέτει την εμπειρία σύστασης και λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των εργαζομένων της και σε συνδυασμό με τη φερεγγυότητα κατά Solvency II (204%) και τη σχετική τεχνογνωσία της μητρικής ΑCHMEA στον τομέα, δηλώνει την ετοιμότητά της για δραστηριοποίησή της στον δεύτερο πυλώνα και στη διαχείριση επαγγελματικών ταμείων, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις στη χώρα μας.