ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καταδικαστική εισήγηση για ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Καταδικαστική για τον όμιλο ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, είναι η εισήγηση των
υπηρεσιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη διαφορά τους με την
«Αλουμίνιον» του ομίλου Μυτιληναίου.

Η υπόθεση αφορά την αδυναμία της Αλουμίνιον να προμηθευτεί φυσικό
αέριο από τρίτες πηγές (εκτός ΔΕΠΑ), στα τέλη του 2009, για την
οποία η εταιρεία προσέφυγε τότε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η
ΡΑΕ επέβαλε τότε πρόστιμο 250.000 ευρώ στον ΔΕΣΦΑ και παρέπεμψε τον
φάκελο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με το ερώτημα αν η άρνηση της
ΔΕΠΑ να παραχωρήσει τη χρήση δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, με
συνέπεια η Αλουμίνιον να μην μπορέσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο
από άλλον προμηθευτή της επιλογής της, συνιστά παράβαση των κανόνων
του ανταγωνισμού.

Η έρευνα της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε, για τον ΔΕΣΦΑ
(Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), «καταλήγει
στην ύπαρξη στοιχείων που αφορούν στην παράλειψη του ΔΕΣΦΑ να
διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της καταγγέλλουσας στο εθνικό
δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου». Ενώ για τη ΔΕΠΑ προκύπτουν
στοιχεία ότι «σε διαφορετικά χρονικά σημεία των ετών 2008 έως 2012
α) επέβαλε στην Αλουμίνιον de facto ρήτρα αποκλειστικής προμήθειας
φυσικού αερίου, β) προέβη στη δέσμευση υπηρεσιών μεταφοράς και
προμήθειας φυσικού αερίου, γ) αρνήθηκε να της εκχωρήσει πρόσβαση
στη βασική διευκόλυνση πρόσβασης στο δίκτυο και δ) αρνήθηκε εν τοις
πράγμασι να την προμηθεύσει φυσικό αέριο στο πλαίσιο της μεταξύ
τους σύμβασης».

Η Ολομέλεια της Επιτροπής, που δεν δεσμεύεται από την εισήγηση των
υπηρεσιών, θα συνεδριάσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση στα τέλη
Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ