ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

katartisi-kai-pistopoiisi-anergon-29-64-eton-se-kladoys-aichmis-2165044

H Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) έχει ανακοινώσει ότι αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή σε 23.000 ανέργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιό της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από συγκεκριμένους κλάδους αιχμής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο με τα αντικείμενα κατάρτισης.

– Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι, με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, γ) την προετοιμασία των ανέργων για τη μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης-επανένταξής τους σε αυτήν, δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου αυτό είναι δυνατόν.

– Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του αγροτικού τομέα, η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελουμένου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση μπορεί να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, της οποίας οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης θα ανακοινωθούν με την προκήρυξή της.

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις των ακόλουθων κλάδων: εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβάλλον-διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα-ποτά, ενέργεια, βιομηχανία και αγροτικός τομέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση του προγράμματος.

Επιλέξιμοι ωφελούμενοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και, επομένως, δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, που θα συγκροτήσει η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

– I. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίτλου σπουδών.

– II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 έως και 31.12.1987.

– III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ΤΕΙ»:

– I. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

– II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 έως και 31.12.1987.

– III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση, κάθε ενδιαφερόμενος χρειάζεται να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» και να ακολουθήσει τις οδηγίες. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν:

– Επιταγή κατάρτισης που ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης που θα παρασχεθούν στα μέλη του Μητρώου Ωφελουμένων από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων. Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της.

– Εκπαιδευτικό επίδομα: Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (600 ευρώ) και επίδομα πρακτικής άσκησης (2.000 ευρώ), συνολικής αξίας 2.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

– 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (max. 40 μόρια).

– 2. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών (max. 25 μόρια).

– 3. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό για το φορολογικό έτος 2015 (max. 30 μόρια).

– 4. Ηλικία υποψηφίου (max. 10 μόρια).

– 5. Αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία (max. 5 μόρια).

– 6. Υπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω (max. 5 μόρια).

– 7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) (max. 5 μόρια).

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 30 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 11.59 μ.μ.).

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.