ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον χώρο του κινηματογράφου

04s10epdt

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020), το υποπρόγραμμα «Media» ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων, στην ανάπτυξη, στη διανομή και στην προώθηση του έργου τους. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την πρόσκληση του «Media», η οποία αναφέρεται στην ενίσχυση φορέων που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, ως οπτικοακουστικό φεστιβάλ νοείται μια εκδήλωση που:

– Προγραμματίζει επιλέξιμες ταινίες (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ ή κινούμενα σχέδια), οι οποίες προβάλλονται σε ευρέα ακροατήρια, μεταξύ άλλων στο ευρύτερο κοινό, καθώς και στους διαπιστευμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και στους εκπροσώπους του Τύπου, και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε προκαθορισμένη πόλη.

– Διαθέτει σαφές κανονιστικό πλαίσιο-διαδικασία επιλογής.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρες.

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

– Κράτη-μέλη της Ε.Ε.

– Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Eνωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

– Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

– Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με αυτήν τη χώρα.

– Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες, βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες, σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Επιπροσθέτως, στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες η συνεργασία και η λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Μπορούν, επίσης, να επιλεγούν προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Επικαιροποιημένος κατάλογος των χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, διατίθεται στη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en.

Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

– Συνάφεια (40 βαθμοί): Αλληλεπίδραση με το ακροατήριο και, ειδικότερα, μηχανισμοί προβολής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τελευταίων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων, όπως μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δράσεων κινηματογραφικής μόρφωσης του σχεδίου.

– Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (20 βαθμοί): Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και γεωγραφικής του πολυμορφίας.

– Διάδοση των αποτελεσμάτων, αντίκτυπος και βιωσιμότητα του σχεδίου (30 βαθμοί): Μέγεθος του ακροατηρίου και αντίκτυπος στην προώθηση και στην κυκλοφορία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μηχανισμών για τη διευκόλυνση της εμπορικής ή εναλλακτικής διανομής).

– Οργάνωση της ομάδας (10 βαθμοί): Η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης.

Επιλέξιμες δράσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση, μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται από επιλέξιμα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA θα γίνονται δεκτές. Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Media». Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες, ενώ πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 χώρες από αυτές που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Media». Επισημαίνεται ότι η μέγιστη διάρκεια των δράσεων είναι 12 μήνες.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων εκτιμάται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. θα λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπαϊκών ταινιών στο πρόγραμμα, και θα κυμαίνεται από 19.000 έως 75.000 ευρώ.

Η επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

Προθεσμία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 27η Απριλίου 2017, ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών) για δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ 01/11/17 και 30/04/18.

Οι προτάσεις υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm). Καμία άλλη μέθοδος υποβολής αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή. Επιπλέον, μια σειρά υποχρεωτικών παραρτημάτων που δεν μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά πρέπει να αποσταλούν στον οργανισμό ταχυδρομικώς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο των οδηγιών καθώς και τα έντυπα της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.