ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κώδικας δεοντολογίας για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Κώδικας δεοντολογίας για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Τις υποχρεώσεις όχι μόνο των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές αλλά και των καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις θεσπίζει για πρώτη φορά ο κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας, που κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2017.

Αν και ο κώδικας δεν προβλέπει κυρώσεις, καθώς για τον σκοπό αυτό υπάρχει η κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή περί προστασίας καταναλωτή, έχει δεσμευτική ισχύ υπό την έννοια ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στον οποίο ανατίθεται και η παρακολούθηση της τήρησης του κώδικα, μπορεί να διαμεσολαβεί και αυτεπαγγέλτως για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών. Τα βασικά σημεία του κώδικα καταναλωτικής δεοντολογίας είναι τα ακόλουθα:

• Πριν δεσμευθούν οι καταναλωτές, οι προμηθευτές παρέχουν εγγράφως και στην ελληνική γλώσσα πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση στους καταναλωτές, τόσο για τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και της εμπορικής τους επωνυμίας όσο και για τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις εγγυήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

• Τα σχέδια των συμβάσεων χορηγούνται στους καταναλωτές κατόπιν αιτήματός τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε εύλογο χρόνο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

• Οι προμηθευτές ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους όρους εξυπηρέτησης μετά την πώληση, τις εμπορικές εγγυήσεις, καθώς και για την πιθανή διάρκεια ζωής των προϊόντων.

• Ειδικά σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές συμβάσεις ο κώδικας προβλέπει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα χορηγούν υποχρεωτικώς στους καταναλωτές αντίγραφο του σχεδίου της δανειακής σύμβασης, εφόσον το ζητήσουν, προκειμένου να το μελετήσουν έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους έως την υπογραφή της, ώστε να μην ενεργούν υπό πίεση και να μπορούν να έχουν εξειδικευμένες συμβουλές πριν δεσμευθούν.

• Οι καταναλωτές από την πλευρά τους οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους των συμβάσεων, τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης των προϊόντων που αγοράζουν. Επίσης, οφείλουν να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών, να απέχουν από πράξεις δυσφήμησης των προμηθευτών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να πλήξουν την επαγγελματική τους υπόληψη και την εμπορική τους φήμη, να συμπεριφέρονται ευγενικά στους υπαλλήλους των επιχειρήσεων και να φροντίζουν τα παράπονά τους προς τους προμηθευτές και τις αρμόδιες αρχές να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.

• Οι ενώσεις καταναλωτών και προμηθευτών υποχρεούνται να προβάλλουν τη σημασία της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.