ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημοσίευση της επιστολής του ΔΕΣΦΑ

desfa-thumb-large--3

Στις 13/3 η «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» μας απέστειλε μια πολυσέλιδη επιστολή που αναφέρεται στα δημοσιεύματα της «Κ» στις 8/3 και 12/3. Παρά το γεγονός ότι εξαντλητικά η «Κ» έχει παρουσιάσει τις θέσεις της «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», εν τούτοις για λόγους που επιβάλλει η νομοθεσία παραθέτουμε από την επιστολή της τα πιο ουσιώδη σημεία που είναι τα ακόλουθα:

6. Στις 11.4.2016, με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ο κ. Σ. Νίκας διορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας με παράλληλη διατήρηση της σχέσης εργασίας του με τον ΔΕΣΦΑ, και, στη συνέχεια, στις 19.09.2016 διορίστηκε και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία.

7. Δεν είναι αληθές ότι ο ίδιος προήχθη και ότι δήθεν αναβάθμισε την οργανική του θέση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος από τον διορισμό του κατέχει την ανώτατη οργανική θέση, καθώς, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου… ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας.

Συνεπώς, ο κ. Νίκας, από τον διορισμό του στις 19.9.2016 και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει την ανώτατη εκτελεστική Διευθυντική θέση στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε…

8. Αυτό που έπραξε το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ δεν ήταν, συνεπώς, να προάγει το εταιρικό όργανο που κατέχει, εκ του νόμου, το ανώτατο εκτελεστικό αξίωμα της εταιρείας, δηλαδή δεν προήγαγε ούτε ασφαλώς μπορούσε να προάγει τον προϊστάμενο όλων των Υπηρεσιών της εταιρείας, αλλά μόνον καθόρισε τις αποδοχές του, όπως ισχύει σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες (βλ. διατάξεις του Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις οποίες η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμία δε αμοιβή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εταιρικό όργανο χωρίς την έγκριση αυτή) και όπως ρητώς προβλέπεται στις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Η διαδικασία έγκρισης των αποδοχών των οργάνων διοίκησης γίνεται σε κάθε εταιρική χρήση από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας (για την εταιρεία ΔΕΣΦΑ από το Εποπτικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση) και κατά τον τρόπο αυτό γίνεται από την ίδρυσή της κάθε φορά που διορίζεται οποιοδήποτε όργανο διοίκησης.

Οι αποδοχές του κ. Νίκα, όπως καθορίσθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ, αφορούσαν μεταβολή μόνο ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο ορίστηκε σύμφωνα με την ανώτατη Διευθυντική βαθμίδα της ΕΣΣΕ (Γενικού Διευθυντή), με καθαρή αύξηση των αποδοχών του κατά το ποσό των 560 ευρώ μηνιαίως και χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή των βασικών αποδοχών του, που ελάμβανε ως Διευθυντής. Στις αποδοχές του εξακολούθησαν να εφαρμόζονται οι περικοπές που έχουν εφαρμοσθεί, κατά τα προεκτεθέντα, στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, δυνάμει του Ν. 4024/2011.

10. Περαιτέρω, όπως είναι γνωστό και εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα, όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί δικαιούνται αποζημίωση, εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις σύνταξης λόγω γήρατος, πράγμα το οποίο ισχύει και για τον ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης. Οι εργαζόμενοι δε υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον εργοδότη τους, εντός εξαμήνου, τη συμπλήρωση των συντάξιμων χρόνων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους οικείους ασφαλιστικούς τους φορείς, πράγμα το οποίο και έπραξε ο κ. Σ. Νίκας, ως ώφειλε, εντός της νόμιμης προθεσμίας.

12. Ουδεμία απαγόρευση, εκ του νόμου, υφίσταται σε πρόσωπα, στα οποία ανατέθηκαν καθήκοντα διοικητικού οργάνου Ανώνυμης Εταιρείας, να ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους από άλλη έννομη σχέση και δη από σχέση εργασίας, από την οποία έχουν θεμελιώσει, μετά από πολυετή εργασία, νόμιμα δικαιώματα αποζημίωσης συνταξιοδότησης, ούτε άλλωστε η τοποθέτηση ενός εργαζομένου σε θέση οργάνου Διοίκησης συνεπάγεται, ως «ποινή», την αποστέρησή του από νόμιμα δικαιώματα, που αφορούν το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα. …

14. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση σε ασφαλιστικό πρόγραμμα, ποσών που αφορούν αποζημιώσεις εργαζομένων, σημειώνεται ότι η εταιρεία ΔΕΣΦΑ, από την ίδρυσή της, υποχρεούτο, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/2007 περί μεταφοράς του προσωπικού της, στην καταβολή αποζημίωσης στο προσωπικό της, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, την υποχρέωση δε αυτή εκπληρώνει πάντα η εταιρεία ΔΕΣΦΑ σε κάθε εργαζόμενο που συμπληρώνει συντάξιμα χρόνια, όπως έπραξε και για τον κ. Νίκα.

15. Η διαχείριση της υποχρέωσης αυτής, με την τοποθέτηση του διαθέσιμου ποσού σε ασφαλιστικό πρόγραμμα, που εισηγήθηκε η αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του ΔΕΣΦΑ και ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό του Συμβούλιο και όχι ο Διευθύνων Σύμβουλος, δεν μετέβαλε τη φύση και το είδος της υποχρέωσης αυτής και είναι απολύτως ανακριβή τα περί του αντιθέτου αναφερόμενα.

…. Η πρακτική δε τοποθέτησης διαθεσίμων, που αφορά υποχρεώσεις προς προσωπικό, συνιστά συνήθη και συνετή πρακτική εταιρειών για τη διαχείριση τέτοιων υποχρεώσεων.

Η τοποθέτηση αυτή δεν επηρέασε ούτε επηρεάζει τα κέρδη της εταιρείας ούτε και μεταβάλλει δυσμενώς τα δεδομένα με τα οποία υπολογίζονται τα τιμολόγιά της.

Σημειώνεται δε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δεν εντάχθηκε σε αυτό.

16. Η εταιρεία μας τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις του ισχύοντος για την ίδια θεσμικού πλαισίου… συνεπώς σχολιασμοί και ισχυρισμοί περί υποτιθέμενης μη σύννομης λειτουργίας της εταιρείας μας είναι απολύτως παραπλανητικοί και δυσφημιστικοί.

Η απάντηση της «Κ»

Αντί άλλων παραθέτουμε απόσπασμα από το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου Σταθάκη – Τζανακόπουλου για το θέμα του ΔΕΣΦΑ 13/3), που αναφέρει τα εξής: «Στη βάση αυτή κρίθηκε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο να αποφασίσει την ιεραρχική εξέλιξη του κ. Νίκα. Γι’ αυτό αποφάσισε “Την ένταξη του κ. Σωτηρίου Νίκα, από την 19/9/2016, που διορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ και διατηρεί εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου με τον ΔΕΣΦΑ, στην υψηλότερη βαθμίδα καθηκόντων της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύει για το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή στη βαθμίδα Διευθυντού Δραστηριοτήτων, πέμπτο κλιμάκιο, και στο κλιμάκιο βασικού μισθού Διευθυντού, σύμφωνα με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του” (απόφαση Εποπτικού Συμβουλίου αρ.30/04 της 11/11/2016 …)». Από τη σύγκριση των δύο θέσεων (βλέπε σημείο 8) αναδεικνύεται επαρκώς η αντίφαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και εποπτεύοντος υπουργείου και εν προκειμένω περιττεύει οποιαδήποτε άλλη απάντηση για τα υπόλοιπα θέματα.