ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με επιχειρηματικό προσανατολισμό

chrimatodotisi-ereynitikon-ergon-me-epicheirimatiko-prosanatolismo-2180769

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η προκήρυξη της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», τα στοιχεία της οποίας είχαν προδημοσιευθεί από τον προηγούμενο Αύγουστο. Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, βασικός σκοπός της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στόχοι της δράσης

Σύμφωνα με τον ενιαίο οδηγό της δράσης, αυτή στοχεύει σε:
– Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και στη βιώσιμη εξειδίκευση.

– Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
l Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, η δράση στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο «οικοσύστημα» της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

– I. Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

– II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, με βασικό στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

– III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, με βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δικαιούχοι

Δεδομένου ότι η δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, για κάθε μία από τις τρεις παρεμβάσεις:

– I. Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρέμβαση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είτε ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητες μεταξύ τους.

– II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

– Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων-φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

– Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων-φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

– III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Δραστηριότητες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

– Δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας. Δαπάνες καινοτομίας – μόνο για ΜΜΕ. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις – μόνο για ΜΜΕ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Οπως ειδικότερα ορίζεται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) για τις επιχειρήσεις κυμαίνεται από 35%-80% και εξαρτάται από:

– 1. Την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις).
– 2. Τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).
– 3. Το μέγεθος της επιχειρήσεις (μικρή, μεσαία ή μεγάλη).

Επισημαίνεται ότι για τους ερευνητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙ, το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100%, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του πρώτου κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.

Τομείς

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι θεματικοί τομείς:

Υλικά-Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία και Φάρμακα, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και

Αναδυόμενες Τεχνολογίες. Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence).

2. Εμπειρία και αξιοπιστία του (των) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation).

3. Αποτελέσματα και επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact).

Σημειώνεται ότι στη δημοσιευμένη αναλυτική πρόσκληση διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης και χρηματοδότησης αυτών.

Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) από Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 έως την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16.00.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.