ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2016 για τον Νηρέα

30s20ixth

Με αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε η τιμή της τσιπούρας κατά το δεύτερο εξάμηνο, έκλεισε το 2016 για τη Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. Η εταιρεία μετά την αναδιάρθρωση δείχνει σαφώς να ανακάμπτει και πλέον το επόμενο βήμα, μετά τις σχετικές αποφάσεις των τραπεζών που είναι και οι κύριοι μέτοχοι, θα είναι η πώλησή της.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2016 που ανακοίνωσε χθες ο όμιλος, οι πωλήσεις του ανήλθαν σε 197,8 εκατ. ευρώ έναντι 185,4 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7%. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας που αντιστοιχούν στο 89,6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6%.

Αύξηση κατά 4,3% σημείωσε η αξία των εξαγωγών του ομίλου. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 78,9% των πωλήσεων, ανήλθαν σε 156,1 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηματοδοτικών αποσβέσεων (προ της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθαν σε 27,3 εκατ. ευρώ από 22,3 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας αύξηση 22,4%. Η αύξηση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών.

Το 2016 έκλεισε για τον όμιλο με κέρδη. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 68,1 εκατ. ευρώ το 2015. Η τόσο μεγάλη απόκλιση σε σύγκριση με το 2015 οφείλεται στο γεγονός ότι το 2015 τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη 57,2 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση σε εύλογη αξία της αναδιάρθρωσης των δανείων και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 171,6 εκατ. ευρώ έναντι 171,5 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 154,7 εκατ. ευρώ έναντι 153,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, πλέον, ανέρχονται σε 132,1 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική του ομίλου για την περίοδο 2017-2020 περιλαμβάνει τα εξής:

• Στοχευμένη στρατηγική επικοινωνίας και μάρκετινγκ για την ενδυνάμωση του σήματος «Νηρεύς».

• Ερευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεθόδων διατροφής των ψαριών και εξέλιξης διαδικασιών παραγωγής.

• Επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους.

• Εφαρμογή αειφόρων πρακτικών στο σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας.

• Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων.