ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη περιεχομένου οπτικοακουστικών έργων

08s10epid

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης για τη στήριξη ανάπτυξης περιεχομένου μεμονωμένων ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020)» και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα «MEDIA», το οποίο ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη, διανομή και προώθηση του έργου τους. Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αφορά την ενίσχυση της ικανότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό και σε διεθνές επίπεδο, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος «MEDIA» είναι αφενός η αύξηση της ικανότητας των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων για ανάπτυξη ευρωπαϊκών σχεδίων με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ενωσης και αφετέρου η διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών.

Στη συγκεκριμένη δράση το υποπρόγραμμα «MEDIA» στηρίζει τα ακόλουθα μέτρα:

Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ιδίως ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπως έργα μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, παιδικές ταινίες και ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων, όπως βιντεοπαιχνιδιών και πολυμέσων, με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας·

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ιδίως ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με στόχο τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών έργων.

Υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν ευρωπαϊκές εταιρείες, οι δραστηριότητες των οποίων συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων, και ιδιαίτερα ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων που έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους μια πρόσφατη επιτυχία.

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

1. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

2. Οι προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή αυτών των χωρών στα προγράμματα της Ενωσης που θεσπίζονται στην αντίστοιχη συμφωνία-πλαίσιο, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

4. Οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία).

5. Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με αυτήν τη χώρα.

6. Οι χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες, βάσει της συμφωνίας-πλαισίου για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες, σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Μπορούν να επιλεγούν προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Δράσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες είναι δραστηριότητες ανάπτυξης περιεχομένου για τα εξής οπτικοακουστικά έργα:

Ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για κινηματογραφική διανομή.

Εργα μυθοπλασίας (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση,

Εργα μυθοπλασίας συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες. Για τα σχέδια που προβλέπουν εμπειρία χρήστη σε μη γραμμική μορφή (π.χ., εικονική πραγματικότητα), οι παραπάνω ελάχιστες διάρκειες δεν ισχύουν. Η ψηφιακή πλατφόρμα υποστηρίζει τους εξής τύπους σχεδίων: κινούμενα σχέδια, δημιουργικά ντοκιμαντέρ και έργα μυθοπλασίας προοριζόμενα για συσκευές με πολλαπλές οθόνες, διαδραστικά έργα, σειρές σε συνέχειες ή αυτοτελή επεισόδια στο Διαδίκτυο και έργα εικονικής πραγματικότητας με αφήγηση.

Κριτήρια

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (50 βαθμοί): Ποιότητα και δυνατότητα ευρωπαϊκής και διεθνούς διανομής του έργου.

Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (10 βαθμοί): Ποιότητα της στρατηγικής ανάπτυξης.

Διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου (20 βαθμοί): Η ευρωπαϊκή και διεθνής στρατηγική διανομής και μάρκετινγκ.

Οργάνωση της ομάδας του σχεδίου (10 βαθμοί): Η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της δημιουργικής ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης.

Αντίκτυπος και βιωσιμότητα (10 βαθμοί): Ποιότητα της χρηματοδοτικής στρατηγικής και σκοπιμότητα του σχεδίου «Αυτόματες» επιπλέον μονάδες για:

1.  Αιτούσες εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες με μικρή ικανότητα παραγωγής (10 επιπλέον μονάδες).
2. Αιτούσες εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες με μεσαία ικανότητα παραγωγής (5 επιπλέον μονάδες).
1. Σχέδια προοριζόμενα ειδικά για το νεανικό κοινό (10 επιπλέον μονάδες).

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται υπό μορφή επιδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση που μπορεί να διατεθεί για ένα μεμονωμένο σχέδιο είναι εφάπαξ ποσό ύψους:

– 60.000 ευρώ για κινούμενα σχέδια.
– 25.000 ευρώ για δημιουργικά ντοκιμαντέρ.
– 50.000 ευρώ για έργα μυθοπλασίας, αν ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παραγωγής είναι ίσος με ή υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
– 30.000 ευρώ για έργα μυθοπλασίας, αν ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παραγωγής είναι μικρότερος του 1,5 εκατ. ευρώ.
 
Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 20/4/2017 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm). Καμία άλλη μέθοδος υποβολής αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή. Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-content-development-single-project-2017_en.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.