ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρηση ζημιών για την Trastor AEEAΠ

Υποχώρηση ζημιών για την Trastor AEEAΠ

Σημαντικά χαμηλότερες ήταν οι ζημίες της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Trastor AEEAΠ κατά το 2016. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, την οποία ελέγχει ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος Varde Partners και η Τράπεζα Πειραιώς, οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ το 2015. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται στην εγγραφή αισθητά χαμηλότερων ζημιών από την αναπροσαρμογή των αξιών των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στην εύλογη αξία, καθώς το 2016 αυτές δεν ξεπέρασαν τα 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11,9 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2015. Σημειωτέον ότι το 2016 η Trastor προχώρησε στην πώληση ενός ακινήτου, καταγράφοντας κέρδη 45.000 ευρώ.

Τα έσοδα της εισηγμένης από ενοίκια υποχώρησαν ελαφρώς σε 3,9 εκατ. ευρώ, από 4,2 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα λειτουργικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνεται και ποσό 2,9 εκατ. ευρώ για πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων, ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ το 2015. Σημαντικό πάντως κρίνεται το γεγονός ότι η πληρότητα των μισθωμένων ακινήτων της εταιρείας αγγίζει το 97%, ενώ η εταιρεία προχώρησε και σε εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γραφειακών χώρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017 η Trastor προβλέπεται να καταγράψει σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων της, καθώς έχει αρχίσει να προσθέτει νέα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της.