ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα για τόνωση της καινοτομίας στην υδατοκαλλιέργεια

Πρόγραμμα για τόνωση της καινοτομίας στην υδατοκαλλιέργεια

Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, έχει αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση, σχέδιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια». Με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, η δράση στηρίζει έργα που στοχεύουν: 1. Στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία: i. θα περιορίζει την επίπτωση της λειτουργίας των μονάδων στο περιβάλλον, ii. θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, iii. θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, iv. θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή v. θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. 2. Στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά: i. νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, ii. νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, iii. νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης. 3. Στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Δικαιούχοι-δαπάνες

Οπως αναφέρεται στο δημοσιευμένο σχέδιο πρόσκλησης, επιλέξιμοι δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) είναι: Ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Τα έργα (πράξεις) μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους: Από μία ή δύο επιχειρήσεις σε συνεργασία με έναν ή δύο ερευνητικούς οργανισμούς, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σημειώνεται σε περίπτωση που έχουμε δύο επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην Πράξη υπό την μορφή Σύμπραξης. Από μία ή δύο επιχειρήσεις σε Σύμπραξη με έναν ή δύο ερευνητικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, για την υλοποίηση της πράξης είναι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες βάσει πραγματικών εξόδων ή στη βάση απλουστευμένων επιλογών κόστους οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: α) Δαπάνες προσωπικού. Ως άμεσες δαπάνες προσωπικού ορίζονται οι δαπάνες για αμοιβές των φυσικών προσώπων τα οποία ανήκουν στην Ομάδα Εργου ως τακτικό ή έκτακτο προσωπικό του δικαιούχου, ή/και των εταίρων της Σύμπραξης και ασχολούνται με την υλοποίηση της πράξης. Επισημαίνεται ότι για το προσωπικό των επιχειρήσεων το μέγιστο επιχορηγούμενο μεικτό κόστος ανά άνθρωπο/μήνα ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων. Η αγορά ερευνητικού και τεχνολογικού εξοπλισμού αφορά κυρίως τον ειδικό εξοπλισμό και όχι εξοπλισμό γενικής χρήσης. γ) Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους  (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κ.λπ.), οι οποίες παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης και όχι για διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές / διοικητικές δαπάνες των δικαιούχων και παρέχονται στην βάση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Οι δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους, ενδεικτικά μπορεί να αφορούν: i. Συμβουλευτικές υπηρεσίες π.χ. δημιουργία – κατασκευή ιστοσελίδας αποκλειστικά για το έργο, εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση του προϊόντος/ υπηρεσίας που μπορεί να προκύψει από την πραγματοποίηση του έργου κ.λπ. ii. Δαπάνες που αφορούν την αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) της πράξης. δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα. Η κατηγορία αυτή δαπανών μπορεί ενδεικτικά να αφορά: i. Δαπάνες μετακινήσεων. ii. Εργαστηριακά αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου. ε) Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων. Η κατηγορία αυτή δαπανών μπορεί ενδεικτικά να αφορά: i. Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περιπτέρων, το κόστος εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης εκθεμάτων. ii. Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων/ συνεδρίων/σεμιναρίων σχετικών με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. iii. Δημιουργία και παραγωγή εντύπων/ φυλλαδίων σχετικών με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. iv. Δαπάνες δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες βάσει απλουστευμένων επιλογών κόστους (έμμεσες δαπάνες) εφαρμόζονται μόνο στους ερευνητικούς οργανισμούς στις περιπτώσεις υλοποίησης του έργου ή/και μέρους αυτού (υποέργο) με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται: Για τους ερευνητικούς φορείς η ημερομηνία της Απόφασης Ενταξης του έργου. Για τις επιχειρήσεις η ημερομηνία της προδημοσίευσης της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

Τα ποσοστά της δημόσιας δαπάνης για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και τον τόπο εγκατάστασης αυτών από 30% έως 85% (ΜμΕ εγκατεστημένες σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά) με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Οι ερευνητικοί οργανισμοί επιδοτούνται για το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 700.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 42 μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.