ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΤΕ διατηρεί το σήμα της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ΕΤΕ διατηρεί το σήμα της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τη μεταβίβαση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Exin Financial Services Holding BV, με έδρα την Ολλανδία, θα κληθεί να αποφασίσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιείται την Παρασκευή.

Το κείμενο της συμφωνίας, λεπτομέρειες του οποίου παρουσιάζει η «Κ», εγκρίθηκε χθες από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας και θα ανακοινωθεί από τον βασικό μέτοχο στην ετήσια γενική συνέλευση. Η έγκριση αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην πολύμηνη διαδικασία πώλησης, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου και αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά, αφού λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Με βάση ασφαλείς πληροφορίες, το τίμημα για την πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής διαμορφώνεται στα 720 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το τίμημα θεωρείται υψηλό και βασίστηκε στην αποτίμηση που διαμορφώνει την αξία της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας στα 960 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος της Εθνικής αξιοποιεί τη δυνατότητα που αφήνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης και διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή ίση με το 25% στην Εθνική Ασφαλιστική. Βασική παράμετρος της συμφωνίας είναι η σύμβαση bankassurance, δηλαδή η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από το τραπεζικό δίκτυο με 10ετή σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, που μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 5 χρόνια.

Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνεται, επίσης, η μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, που αποτιμάται στα 13,4 εκατ. ευρώ, καθώς και της ασφαλιστικής δραστηριότητας που διατηρεί η Εθνική Ασφαλιστική στη Ρουμανία, δηλαδή της Garanta, η αποτίμηση της οποίας ανέρχεται στα 16,8 εκατ. ευρώ. Σημαντική παράμετρος είναι, επίσης, ο τίτλος της εταιρείας (brand name), δηλαδή το «Εθνική Ασφαλιστική», που δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας πώλησης. Οπως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας, ο τίτλος θα αγοραστεί από τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος θα τον ενοικιάσει στο Exin Group για δέκα χρόνια με βάση ανάλογο τίμημα που θα προκύψει από την αποτίμησή του και έπειτα από συμφωνία των δύο μερών.

Εκτός της συμφωνίας πώλησης είναι, επίσης, ακίνητα λογιστικής αξίας 51 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μεταβιβαστούν από την Εθνική Ασφαλιστική στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και η τιμή πώλησής τους μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή του τιμήματος. Το τίμημα, όπως άλλωστε προβλέπεται σε όλες τις ανάλογες συμβάσεις, μπορεί να αναπροσαρμοστεί από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων τυχόν αρνητικές εξελίξεις σε μια σειρά δικαστικές υποθέσεις, που αναφέρονται ρητά και ονομαστικά στη συμφωνία. Αντίστοιχα μπορεί να αναπροσαρμοστεί από τυχόν φορολογικές διαφορές που μπορεί να προκύψουν από υφιστάμενες φορολογικές υποχρεώσεις και εφόσον αυτές ξεπεράσουν τις προβλέψεις που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία. Η σύμβαση μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Exin Group συνοδεύεται με ρήτρα μη ανταγωνισμού, που δεσμεύει τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας να μην αναπτύξει ασφαλιστικές εργασίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία για διάστημα δύο ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προϋποθέτει την έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, όπως επίσης και στη Ρουμανία. Οπως, μάλιστα, προβλέπει το κείμενο της σύμβασης, οι αναγκαίες εγκρίσεις θα πρέπει να ληφθούν εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, το μέρος που δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία.