ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων από παλαιότερους αναπτυξιακούς

Παράταση στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων από παλαιότερους αναπτυξιακούς

Περισσότερη ευελιξία μέσω μεγαλύτερης αξιοποίησης των ανεξάρτητων αξιολογητών επιχειρεί να προσδώσει στον αναπτυξιακό νόμο η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα δίνει νέες παρατάσεις στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους δύο παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους, ενώ παρέχει πλέον τη δυνατότητα μείωσης έως 50% της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού. Τροπολογία με την οποία επιχειρείται για μια ακόμη φορά να κλείσουν οι πολλές εκκρεμότητες των παλαιών αναπτυξιακών νόμων και ταυτόχρονα να αρχίσει να «τρέχει» ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο. Αναλυτικά, οι αλλαγές που επιφέρει η τροπολογία στον νόμο 4399/2016 (νέος αναπτυξιακός νόμος) είναι οι ακόλουθες:

• Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας (σε κριτήρια όπως τα διαθέσιμα κεφάλαια, οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας κ.ά.) θα γίνονται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αυτό αφορά τα έργα που θα υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο.

• Παρατείνεται έως τις 31/7/2017 (αντί για 30/6/2017) η προθεσμία υποβολής από τον επενδυτή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από την οριζόμενη κατάσταση παραστατικών για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Η παραπάνω ημερομηνία ορίζεται ταυτόχρονα και ως η καταληκτική για την έκδοση των οικείων παραστατικών. Αφορά επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004.

• Παρατείνεται έως 31/12/2017 (αντί για 30/6/2016) η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011 των οποίων η απόφαση υπαγωγής είχε εκδοθεί έως 31/12/2012.

• Η προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του περιλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία ο φορέας της επένδυσης δηλώνει ότι το τελικό ενισχυόμενο κόστος αυτών θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής τους.

• Παρέχεται με υπουργική απόφαση η δυνατότητα σύστασης ομάδων εργασίας για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 ΚW.

• Θα θεωρούνται ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και σε περίπτωση μείωσης της ισχύος (στην περίπτωση που πρόκειται για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επενδύσεις δηλαδή σε ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια) έως 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη αναπροσαρμογή του ενισχυόμενους κόστους. Σε περίπτωση μείωσης της δυναμικότητας από 25% έως 50% απαιτείται ο επενδυτής να υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία. Οταν η δυναμικότητα μειώνεται άνω του 50%, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής του σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο και ανακτάται από το Δημόσιο τυχόν χορηγηθείσα ενίσχυση.