ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η πώληση «κόκκινων» δανείων 1,33 δισ. ευρώ από Attica Bank

05s18at

Ολοκληρώθηκε από την Attica Bank η τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της, συνολικού ύψους 1,33 δισ. ευρώ, στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) Artemis Securitisation. Παράλληλα, η Artemis εξέδωσε και μεταβίβασε στην Attica Bank ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 525 εκατ. ευρώ (Senior Note) και ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 806,2 εκατ. ευρώ (Junior Note), ομόλογα που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων και τα οποία εξασφαλίζονται με ενέχυρο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Artemis Securitisation ανέθεσε τη διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου για 10 χρόνια στην εταιρεία «Θεά Αρτεμις» που έχει ιδρύσει η τράπεζα, με την Attica Bank να διατηρεί τη διαχείριση των δανείων για μια μεταβατική περίοδο 3 μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Παράλληλα, η τράπεζα συμφώνησε, να μεταβιβάσει σε εταιρεία συμφερόντων του επενδυτή, και συγκεκριμένα της Aldridge EDC Specialty Finance, το 80% των μετοχών της «Θεά Αρτεμις», καθώς και το Junior Note που εκδόθηκε στο πλαίσιο της τιτλοποίησης έναντι ποσού 70 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η οποία με βάση τους όρους της συνιστά αληθή πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Attica Bank θα μπορέσει να προχωρήσει σε ανάκληση αναγνώρισης των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και σε αναγνώριση κέρδους 70 εκατ. ευρώ, ποσό που θα προσμετρηθεί ως TIER 1 στα κεφάλαιά της και θα καλύψει πλήρως το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου Attica Bank για το πρώτο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 23,2 εκατ. ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Μετά τους φόρους το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τα κέρδη πριν από προβλέψεις και αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016.