ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδότηση έως 80% για επενδύσεις σε πέντε τομείς στην Ηπειρο

29s10hpeiros10

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπειρος» 2014-2020, η οποία συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου με τους εξής τρόπους:

• Μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή

• Από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

• Στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS31 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά και τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου (www.peproe.gr).

Επιλέξιμοι φορείς

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η Δράση απευθύνεται σε:

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις: δηλαδή κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) να περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο παράρτημα VΙΙΙ της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού-εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ) καθώς και ατομικές επιχειρήσεις.

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.

Φορείς Ερευνας και Τεχνολογίας: δηλαδή κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι στην πρόταση (σε περιπτώσεις συνεργασίας) μπορούν να συμμετέχουν ως δικαιούχοι και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τομείς δραστηριότητας. Οπως αναφέρθηκε, η Δράση θα ενισχύσει έργα στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου και παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την περιφέρεια. Τα επιλέξιμα αντικείμενα των υποψήφιων προτάσεων αναφέρονται στη δημοσιευμένη αναλυτική προκήρυξη της Δράσης.

Δαπάνες. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:

• Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 6.150.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν έργα: με δημόσια δαπάνη έως 300.000 ευρώ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και άνω θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 500.000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους και την κατηγορία δαπάνης, κυμαίνεται από 25% έως 80%. Η χρονική διάρκεια των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, δεν ξεπερνά τα 3 έτη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έως 26/10/2017.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.