ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα ένταξης και για επιχειρήσεις που είναι ήδη σε ρύθμιση

viomixania--2

Επιχειρώντας να απαντήσει σε ερωτήματα που διατυπώνονται από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους εξέδωσε σχετικό οδηγό. Η «Κ» σταχυολογεί ορισμένα ερωτήματα για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

– Τι προβλέπεται για τις εταιρείες που έκλεισαν και άφησαν τα χρέη τους στα φυσικά πρόσωπα;

– Οι εταιρείες που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Μπορούν να ενταχθούν μόνον οι περιπτώσεις όπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του.

– Αν έχει γίνει ήδη ρύθμιση σε δάνεια μπορεί να μπει η επιχείρηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

– Ακόμη κι αν ο οφειλέτης έχει επιτύχει ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών του προς τις τράπεζες στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και επιθυμεί να επιδιώξει μια ρύθμιση όλων των οφειλών του υπό το φως του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να το πράξει. Στην περίπτωση δε που δεν επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων –όπως ονομάζεται η διαδικασία του Κώδικα– συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο είχε σταματήσει.

– Αν έχει ρυθμίσει τις οφειλές της προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί μια επιχείρηση να επαναρρυθμίσει;

– Μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ακόμη και αν έχει προηγουμένως ρυθμίσει τα χρέη της με βάση προηγούμενους νόμους. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση εντάσσεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της συμφωνίας, ανάλογα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και το πλάνο αποπληρωμής. Κατ’ εξαίρεσιν, επιτρέπεται η τροποποίηση των εντασσόμενων ρυθμίσεων, με αύξηση του αριθμού των δόσεων έως 120 και πιθανή μερική διαγραφή στην περίπτωση και στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τη συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, ώστε να μην περιέλθουν άλλοι πιστωτές σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των βεβαρημένων υπέρ αυτών περιουσιακών στοιχείων τρίτων, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

– Μπορεί κάποιος που έχει υποβάλει αίτηση στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων βάσει του νόμου 4307/2014 (νόμος Δένδια) να κάνει αίτηση για τον εξωδικαστικό;

– Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι πριν υποβάλει την αίτηση για τον εξωδικαστικό έχει εγκαίρως παραιτηθεί από τις προηγούμενες διαδικασίες.