ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 454% στα κέρδη της Grivalia το πρώτο 6μηνο

Αύξηση 454% στα κέρδη της Grivalia το πρώτο 6μηνο

Σχεδόν πενταπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties το α΄ εξάμηνο του 2017, καθώς διαμορφώθηκαν στα 27,959 εκατ. ευρώ έναντι έναντι 5,041 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 454%.

Τα διαθέσιμα του εισηγμένου ομίλου την 30ή Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 88 εκατ. ευρώ από 62 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 126 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι την 4η Ιουλίου 2017, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. διέθεσε, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 20.252.001 κοινές με δικαιώματα ψήφου μετοχές, ήτοι το σύνολο της συμμετοχής της στην «Grivalia Properties», που αντιστοιχούσε σε περίπου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, σε τιμή 8,80 ευρώ ανά μετοχή. Μέσω αυτής της ιδιωτικής τοποθέτησης, αφενός κατανεμήθηκαν 10.000.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,88% του συνόλου των μετοχών, σε θυγατρικές εταιρείες της «Fairfax Financial Holdings Limited» με αποτέλεσμα τα ελεγχόμενα από τη «Fairfax Financial Limited» δικαιώματα ψήφου στην Grivalia να ανέλθουν σε περίπου 51,37% του συνόλου και αφετέρου λύθηκε η από 17η Οκτωβρίου 2013 συμφωνία μετόχων μεταξύ της Fairfax και της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. Επίσης, την 20ή Ιουλίου 2017 η «Fairfax Financial Limited» ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου μετοχών της εισηγμένης, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 3η Αυγούστου 2017. Οπως υπογραμμίζει στην εξαμηνιαία έκθεσή της η εισηγμένη, «ο κλάδος των ΑΕΕΑΠ επιβαρύνθηκε υπερβολικά από τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν εντός του περασμένου έτους.

Η πρωτοφανής αύξηση κατά 614% του συντελεστή του φόρου επί του ενεργητικού της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, καθώς και η αύξηση του συντελεστή του συμπληρωματικού φόρου στον ΕΝΦΙΑ κατά 120% αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο κλάδος του επαγγελματικού ακινήτου παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, με τα ποιοτικά ακίνητα να παραμένουν σε πλεονεκτικότερη θέση». Η Grivalia Properties στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2017 εξακολούθησε να διαχειρίζεται τόσο τον πιστωτικό κίνδυνο των απαιτήσεων όσο και των χρηματικών διαθεσίμων. Το χαρτοφυλάκιό της διευρύνθηκε με μισθωτές υψηλής φερεγγυότητας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να διατηρηθούν τα πολύ υψηλά ποσοστά των μισθωμένων σε σχέση με το σύνολο των ακινήτων του ομίλου (95% περίπου). Η εταιρεία στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2017 κατέβαλε φόρους ύψους 3,830 εκατ. ευρώ έναντι φόρων 1,360 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016.