ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

40 εκατ. για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας

40-ekat-gia-ypostirixi-politistikon-ergon-eyropaikis-synergasias-2210660

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και την επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο. Κάθε χρονιά, από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» ανακοινώνεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας. Φέτος, λόγω του ότι το 2018 είναι χρονιά αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, επιπλέον αυτών, έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για υποβολή προτάσεων υποστήριξης πολιτιστικών έργων που αναδεικνύουν την κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Σήμερα, θα αναφερθούμε στα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης για τα πολιτιστικά έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας και σε επόμενο άρθρο θα παρουσιάσουμε και τα αντίστοιχα για τα έργα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες χώρες είναι οι ακόλουθες:

1. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/Ε.Κ. του Συμβουλίου.

2. Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

3. Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν).

4. Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

5. Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Προτεραιότητες

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι προτεραιότητες ενίσχυσης του προγράμματος είναι: Α. Διακρατική κινητικότητα, B. Ανάπτυξη ακροατηρίου, Γ.1. Ανάπτυξη ικανοτήτων – Ψηφιοποίηση, Γ.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων – Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, Γ.3. Ανάπτυξη ικανοτήτων – Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν κατ’ ανώτατο όριο 3 από τις 5 αυτές προτεραιότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το έργο τους και να τις κατατάξουν κατά σειρά συνάφειας.

Επιλέξιμα έργα

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 (Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας) ή της κατηγορίας 2 (Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας).
Κατηγορία 1 – 2014 Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία αυτή των έργων

• περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – 2014 υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

• Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Κατηγορία 2 – 2014 Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία αυτή των έργων

• περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – 2014 υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

• Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις δύο δράσεις είναι 40 εκατ., ενώ η μέγιστη διάρκεια και για τις δύο κατηγορίες έργων είναι 48 μήνες. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας λήγει τη 18η Ιανουαρίου 2018, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.