ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μη βιώσιμα τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

s4_2210nayphgeia-skaramaga
14s20nafp1-thumb-large

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (εταιρεία ΕΝΑΕ) είναι μη βιώσιμα ακόμη και μετά την απόφαση της διαιτησίας, υποστηρίζουν το ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς στην αίτηση για την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τους πιστωτές, η ΕΝΑΕ εξακολουθεί να έχει αρνητική καθαρή θέση, ακόμη κι αν δεν ανατραπούν οι αποφάσεις της διαιτησίας. Εχει επίσης υπέρογκες υποχρεώσεις, ελάχιστο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, δεν έχει δημοσιεύσει για χρόνια ισολογισμούς και κατά συνέπεια πληρούνται όλοι οι όροι για να τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να πωληθεί. Στην έκθεση της Deloitte που συνοδεύει την αίτηση των πιστωτών και ο οποία περιήλθε σε γνώση της «Κ», αναφέρονται τα εξής:

1. Η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις που έληξαν μετά τις 30/9/2011. Από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΝΑΕ για τη χρήση που έληξε στις 30/9/2011, προκύπτει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 121.104.642 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 295.616.025 ευρώ. Προκειμένου τα ίδια κεφάλαια να καταστούν ανώτερα του ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου, όπως υποχρεώνει ο νόμος, η εταιρεία θα έπρεπε να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 342 εκατ. ευρώ και 279 εκατ. ευρώ, για το 2011 και το 2010 αντίστοιχα. Εάν, δε, είχε ληφθεί υπόψη η υποχρέωση για την κρατική ενίσχυση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έπρεπε να ανέρχεται σε 972 εκατ. και 895 εκατ., για το 2011 και 2010 αντίστοιχα. Με βάση τους υπολογισμούς της Deloitte, την 31η/3/2017 η αρνητική καθαρή θέση έφτανε πλέον στα 985,4 εκατ. ευρώ και θα έπρεπε να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.108 εκατ. ευρώ. Επίσης, υπολογίζει πως ακόμη κι αν ισχύσουν όσα αποφάσισε η διαιτησία, η αρνητική καθαρή θέση μειώνεται μεν, αλλά και πάλι ανέρχεται σε 536.052.509 ευρώ.

2. Κατά την 31η/3/2017, οι συνολικές υποχρεώσεις της ΕΝΑΕ ήταν 1.375.170.078 ευρώ. Συγκεκριμένα, σε 247.750.000 υπολογίζεται το ανεκτέλεστο έργο προς το ελληνικό Δημόσιο (Πολεμικό Ναυτικό). Σε 661.922.326 ανέρχονται οι κρατικές ενισχύσεις που πρέπει να επιστρέψει στο Δημόσιο, με βάση απόφαση της Ε.Ε. (567 εκατ. συν 95 εκατ. τόκοι). Επίσης, χρωστάει 24.395.170 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και 175.408.528 στους εργαζομένους. Με βάση τα παραπάνω, αναφέρεται, οι αιτούντες πιστωτές εκπροσωπούν κατά την 31η/3/2017 το 67,9% του συνόλου των απαιτήσεων της ΕΝΑΕ (και μετά την απόφαση της διαιτησίας ποσοστό 60%), που υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον νόμο 40% για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

3. Η έκθεση της Deloitte επισημαίνει ότι ακόμη και αν επικυρωθεί τελικά η κρίση της διαιτησίας –την ακύρωση της οποίας θα διεκδικήσει δικαστικά το Δημόσιο–, και πάλι οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά της ΕΝΑΕ ανέρχονται σε 864.879.142 ευρώ, ποσό που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει η εταιρεία, ακόμη και εάν τελικά εισπράξει από το ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 155.000.000 ευρώ πλέον τόκων, το οποίο εκδίκασε η διαιτητική απόφαση.

Διαιτησία

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν η ΕΝΑΕ και ακόμη τρεις εταιρείες κατά του ελληνικού Δημοσίου, στις 29/9/2017 αποφάσισε:

• Για το συμβόλαιο «Αρχιμήδης», διατάσσει το ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στην ΕΝΑΕ ποσό 75,5 εκατ., πλέον τόκων (επιτόκιο 6% επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών).

• Για το συμβόλαιο «Neptune II», να καταβάλει στην ΕΝΑΕ ποσό 64,5 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων.

• Για την αγορά των «Επιπλέον Υλικών» σύμφωνα με το συμβόλαιο «Neptune II», διατάσσει το ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει ποσό 15 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί στην ΕΝΑΕ ταυτόχρονα με την παράδοση από την εταιρεία στο ελληνικό Δημόσιο των «Επιπλέον Υλικών», την αξία των οποίων αντιπροσωπεύει αυτό το ποσό.

• Το σύνολο του κεφαλαίου που θα πρέπει να καταβάλει το ελληνικό Δημόσιο στην ΕΝΑΕ ανέρχεται σε 155 εκατ. ευρώ, και μαζί με τους τόκους σε 201.890.945 ευρώ.

Με την ίδια απόφασή του το διεθνές δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΝΑΕ δεν οφείλει στο ελληνικό Δημόσιο ποσό 247,7 εκατ. ευρώ που εισέπραξε από το Πολεμικό Ναυτικό και αντιπροσωπεύει μη εκτελεσθέντα συμβατικά προβλεπόμενα έργα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί την απόφαση, κατά της οποίας πρόκειται να ασκήσει αγωγή ακύρωσης.

Κρατική ενίσχυση

Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων βάσει απόφασης της Ε.Ε. (2008), το βεβαιωμένο ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει η ΕΝΑΕ στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 524,9 εκατ. ευρώ. Το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ποσό της κρατικής ενίσχυσης από το ελληνικό Δημόσιο, στις 31/3/2017, ήταν 567 εκατ. ευρώ. Επιπλέον ποσό ύψους 94,9 εκατ. ευρώ αφορά κρατικές ενισχύσεις που συμπεριλαμβάνει η απόφαση της Ε.Ε., υπολογισμένες με ημερομηνία 31/3/2017. Ετσι το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που θα πρέπει να ανακτήσει το ελληνικό Δημόσιο από την ΕΝΑΕ ανέρχεται σε 661, 9 εκατ. ευρώ.