ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στις 8 Νοεμβρίου ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία περίοδος υποβολής προτάσεων στον Β΄ Κύκλο της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕκ) και αφορά την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, με στόχο τόσο τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους, όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με την ευκαιρία της τελευταίας περιόδου υποβολής προτάσεων στη δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ για τις 13 περιφέρειες της χώρας, που κατανέμεται ανά κατηγορία Δικαιούχων: Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα και μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 ευρώ σε περίπτωση συνεργασίας δύο ωφελουμένων ή έως και 50.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελουμένων. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμοι για υποβολή πρότασης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, κάτοχοι πτυχίων από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι είναι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) μετά την 1/1/1995.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, χωρίζονται, δε, σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Α  (60% του προϋπολογισμού της Δράσης): Νέες Επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, μισθωτούς (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), ή υφιστάμενους επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Β  (40% του προϋπολογισμού της Δράσης): Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφορούν σε:

Εισοδηματικά κριτήρια: Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι υποψήφιοι να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από 1/1/2015. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Για τους ανέργους ή μισθωτούς, να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr. Η Δράση προκηρύχθηκε σε τρεις περιόδους υποβολής, εκ των οποίων οι δύο πρώτες έχουν ολοκληρωθεί και η τρίτη η οποία ξεκίνησε από 8 Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί τη 13η Δεκεμβρίου 2017.

Επισημαίνεται ότι: κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Δράσης.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.