ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

• να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,

• να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια,

• να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης,

• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν σε: • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο (έως 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ). • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00 ευρώ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000 ευρώ). • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (μέχρι 15.000 ευρώ). • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου (μέχρι 40.000 ευρώ). • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (μέχρι 10.000 ευρώ). • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000 ευρώ).

Ειδικά για τις δαπάνες προβολής/προώθησης επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση. Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό, το συνολικό επιλέξιμο κόστος) δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση. Τέλος, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες, ενώ το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή από 7/11/2017.

Κατηγορίες δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας. • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών. • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων. • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά. • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.