ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 2,1 εκατ. το 2017 για την Alpha Trust-Ανδρομέδα

kerdi-2-1-ekat-to-2017-gia-tin-alpha-trust-andromeda

Στο ύψος των 2,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης Alpha Trust-Ανδρομέδα το οικονομικό έτος 2017 έναντι 0,70 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση 2016. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας κατά τη χρήση 2017 ανήλθαν σε 3,18 εκατ. ευρώ έναντι 1,20 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2017 προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) και κέρδη από αγοραπωλησίες. Την 31η Δεκεμβρίου 2017 η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ανέρχεται σε 11,2 εκατ. ευρώ ή 26,87 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 8,97 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016, σημειώνοντας άνοδο 25,07%. Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust-Ανδρομέδα ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 94,77% σε μετοχές εσωτερικού (συμπεριλαμβάνονται οι ίδιες μετοχές) και με ποσοστό 5,23% σε ομόλογα. Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εισηγμένης, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες Quest Συμμετοχών, Πλαστικά Θράκης, ΟΤΕ, «Μυτιληναίος» και Αεροπορία Αιγαίου.

Τα έξοδα της χρήσης ανήλθαν συνολικά σε 0,95 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 0,44 εκατ. ευρώ περίπου το 2016 και αναλύονται ως εξής: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσού 0,28 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται οι αμοιβές τρίτων και λοιπές δαπάνες λειτουργίας. Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ποσού 0,67 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή υπεραπόδοσης, η αμοιβή θεματοφυλακής, τα έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων, μέρος των φόρων και οι λοιπές σχετικές δαπάνες. Τέλος, τα άλλα έσοδα – έξοδα συνολικά ανήλθαν σε 0,0049 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ, με τιμή κλεισίματος 22,8 ευρώ στις 22/2/2018, τελούσε υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) 18,97%. Η Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο μέσο επένδυσης και οι επιλογές της βασίζονται σε κριτήρια που δεν επηρεάζονται από παροδικές συγκυρίες, με αποτέλεσμα να μπορεί να συμμετέχει με υψηλά ποσοστά σε λιγότερο εμπορεύσιμους τίτλους και να έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τις τοποθετήσεις της σε βάθος χρόνου.