ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτακτες δαπάνες οδήγησαν σε ζημίες 80 εκατ. την Πειραιώς

Εκτακτες δαπάνες οδήγησαν σε ζημίες 80 εκατ. την Πειραιώς

Μείωση μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων για δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο, αύξηση καταθέσεων και μείωση της εξάρτησης από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο ο όμιλος Τράπεζας Πειραιώς.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου παρουσίασε, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ζημία (που αναλογεί στους μετόχους) ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενώ αν γίνει η προσαρμογή των έκτακτων δαπανών (138 εκατ.) τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 18 εκατ.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στο τέλος Μαρτίου παρουσίασε ζημία 66 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα +32 εκατ. Τα καθαρά έσοδα τόκων μειώθηκαν κατά 9% επηρεαζόμενα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, από τις υψηλές προβλέψεις στο τέλος του 2017 καθώς και την πρώτη εφαρμογή του IFRS9.

Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών ενισχύθηκαν κατά 2%. Τα λειτουργικά κόστη (εξαιρώντας το κόστος της εθελουσίας) υποχώρησαν κατά 6%.

Οι προβλέψεις δανείων του ομίλου μειώθηκαν στα 164 εκατ. στο τέλος Μαρτίου από 258 εκατ. την ίδια περίοδο του 2017, σε συνέχεια της μεγάλης αύξησης των επιπέδων κάλυψης τα προηγούμενα τρίμηνα. Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα μειώθηκαν στα 159 εκατ. (από 255 εκατ. τον Μάρτιο του 2017).

Οι καταθέσεις στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε 43,2 δισ. από 42,7 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, σημειώνοντας αύξηση 400 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, στα 6,1 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2018 από 15,5 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 2,1 δισ. από 11 δισ. που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Στο τέλος Μαρτίου το υπόλοιπο των NPEs διαμορφώθηκε στα 32,2 δισ. σημειώνοντας μείωση κατά 700 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017 η μείωση φτάνει τα 3 δισ. Η πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPEs, εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 2 δισ., αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η διοίκηση της Πειραιώς υπογραμμίζει με ικανοποίηση την επίδοση της τράπεζας στο stress test, σημειώνοντας ότι ήδη υλοποιείται σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης το οποίο δεν περιλαμβάνει την έκδοση κοινών μετοχών. Στο πλαίσιο του σχεδίου βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις, όπως η πώληση χαρτοφυλακίων NPE και η αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες. Παράλληλα, η τράπεζα θα προχωρήσει στη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. μέσω της οποίας θα επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε: «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων. Aυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου 3 δισ. από τον Σεπτέμβριο του 2017, εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες και θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο πρόγραμμα μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018. Τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 θέτουν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση. Για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του stress test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την τράπεζα σε όλα τα επίπεδα».