ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Δράσεις σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης

Η δράση «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) 2014-2020.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση προβλέπει την ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στους κλάδους της αγροδιατροφής (γενικά), της οινοποιίας – αμπελουργίας και της γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι εν λόγω τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την περιφέρεια. Ουσιαστικά, προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες, στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές δυνατότητες. Ανά επιλέξιμο θεματικό κλάδο, ενισχύονται ενδεικτικά δράσεις που στοχεύουν σε:

Κλάδος αγροδιατροφής και οινοποιίας – αμπελουργίας: α) ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, β) μείωση εισροών/ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, γ) αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής, δ) βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής, ε) διατροφή και υγεία, στ) ασφάλεια τροφίμων, ζ) τεχνολογίες μεταποίησης, η) αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και προώθησης στην αγορά.

Κλάδος γουνοποιίας: α) ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων, β) μείωση εισροών/ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, γ) αύξηση της παραγωγικότητας, δ) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ε) ασφάλεια προϊόντων, στ) τεχνολογίες μεταποίησης, ζ) αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης και προώθησης στην αγορά.

Πρόκειται για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη βασική έρευνα.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι i. επιχειρήσεις, ii. οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον με μία επιχείρηση) και iii. λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον με μία επιχείρηση).

Δαπάνες: Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αφορούν επενδύσεις σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης σε συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι: α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο, ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, στ) μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε: α) δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, β) δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό και γ) δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της δράσης ανέρχεται σε 2,5 εκατ. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας 24 μηνών (κατ’ ελάχιστον 18 μήνες) με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, χωρίς ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ ούτε μεγαλύτερος των 400.000 ευρώ. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 80% ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.
Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τη 18η Ιουνίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.