ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ψηφιακά οι συναλλαγές επιχειρήσεων – Δημοσίου για μείωση της γραφειοκρατίας

Ψηφιακά οι συναλλαγές επιχειρήσεων – Δημοσίου για μείωση της γραφειοκρατίας

Η επέκταση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (one stop shops) πέρα από το στάδιο ίδρυσης μιας επιχείρησης, παρέχοντας υποστήριξη στις επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους με την πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών βρίσκεται στον πυρήνα των μεταρρυθμίσεων του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση του επιχειρείν.

Για την επίτευξη του παραπάνω, η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών οι οποίες επιβαρύνουν περισσότερο τις επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Σε αυτό προτείνεται ένας οδικός χάρτης απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών, με βάση τη λειτουργία υπηρεσιών μιας στάσης και την αρχή της εφάπαξ ενέργειας, δηλαδή όταν μία υπηρεσία ζητεί δικαιολογητικό μία φορά από μία επιχείρηση, δεν θα πρέπει μία άλλη να το ζητεί εκ νέου αλλά αυτό να έχει γενική ισχύ. Η καθιέρωση πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των μητρώων δημόσιας διοίκησης (π.χ. ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ, Taxis κ.ά.), προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σήμερα η «Κ» παρουσιάζει τις παρεμβάσεις που προβλέπει το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση και στη Δικαιοσύνη με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η οποία στηρίζεται πλέον στην αρχή «πρώτα αδειοδοτώ, μετά ελέγχω για τη συμμόρφωση», εκτιμάται ότι μέχρι τον προσεχή Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας όλων των κωδικών αριθμών οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο του σχεδίου, ήδη πάνω από 28.000 επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει έως τώρα το νέο σύστημα αδειοδότησης. Στο ίδιο ΟΠΣ σχεδιάζεται να καταχωρίζονται και οι ελεγκτικές διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται οι επιχειρήσεις στη διάρκεια της λειτουργίας τους, ενώ η διαφάνεια των επιθεωρήσεων θα διασφαλίζεται μέσω της δημιουργίας ψηφιακού μητρώου ελεγκτών.

Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν ακόμη τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης η οποία θα παρέχει διαδικτυακά πληροφορίες, διαδικασίες, βοήθεια και υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα ενσωματώσει αρκετά δίκτυα και υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα αξιολογεί a priori και εκ των υστέρων τις διατάξεις που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Το άλλο μεγάλο σκέλος των παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιχειρείν είναι αυτό που σχετίζεται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αλλωστε, ουκ ολίγες φορές η έκδοση περιβαλλοντικών αδειών έχει «παγώσει», ακόμη και ματαιώσει, σημαντικές επενδύσεις και έχει αποτελέσει εστία διαφθοράς. Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός της απουσίας χωροταξικού σχεδιασμού με πλήρη καθορισμό χρήσεων γης. Στο αναπτυξιακό σχέδιο προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

• Εισαγωγή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντικειμενικών ποσοτικών κριτηρίων και δεικτών για την απλούστευση των διαδικασιών ανανέωσης και τροποποίησης περιβαλλοντικών αδειών.
• Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι το 2021 με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα να είναι το εξής: την εφαρμογή της δευτερογενούς νομοθεσίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού (Δεκέμβριος 2018), την αναθεώρηση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού (Σεπτέμβριος 2018), την κατάρτιση τοπικών χωροταξικών σχεδίων σε ολόκληρη τη χώρα (Σεπτέμβριος 2018), την ενσωμάτωση των ειδικών χωρικών πλαισίων για τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός (2019), η βιομηχανία (2020), οι ορυκτοί πόροι (2020), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2020), οι υδατοκαλλιέργειες (2021). Μέχρι τα τέλη του 2019 προβλέπεται η έγκριση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων για τη δημιουργία οργανωμένων περιοχών υδατοκαλλιέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο.

Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης

Βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης με προσλήψεις που δεν θα παρεκκλίνουν των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται από το ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής υπόσχεται η κυβέρνηση στο αναπτυξιακό σχέδιο.

Σε μια προσπάθεια, λοιπόν, να περιορίσει τη γραφειοκρατία, η κυβέρνηση κατ’ αρχάς θα επιχειρήσει να καταγράψει το πρόβλημα. Ετσι, θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός μητρώου διαδικασιών με τη χρήση σύγχρονης μεθοδολογίας χαρτογράφησης, προκειμένου να αποτιμήσει το κόστος και τη διάρκεια των διοικητικών διαδικασιών. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οργανισμού για τις δημόσιες υπηρεσίες και η ψηφιοποίηση των ΚΕΠ. Το όργανο που θα δρα συμπληρωματικά στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων θα είναι το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, ενώ θα δημιουργηθεί και ένας εσωτερικός μηχανισμός τεχνικής βοήθειας που θα διευκολύνει τη διάδοση των πολιτικών και των διεθνών και ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση.

Παρεμβάσεις

Με την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης να θεωρείται ένας από τους πλέον ανασταλτικούς παράγοντες για το επιχειρείν –και όχι μόνο– στην Ελλάδα, το αναπτυξιακό σχέδιο προβλέπει σειρά παρεμβάσεων. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

• Κατάργηση των μεταβατικών εδρών των διοικητικών δικαστηρίων στις νησιωτικές περιοχές και αντικατάστασή τους με τηλεδιάσκεψη.
• Αποκέντρωση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Σχετικός οδικός χάρτης θα είναι έτοιμος το 2018 και προβλέπει τρία ανεξάρτητα Πρωτοδικεία (μελετώνται οι περιπτώσεις του Περιστερίου, του Χαλανδρίου και της Καλλιθέας).
• Εισαγωγή και θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του πτωχευτικού διαχειριστή, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διάσωσης σε περίπτωση πτώχευσης.
• Συνέχιση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία εισήχθη το 2015 και χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε μεγάλα δικαστήρια το 2017. Πρόκειται στην ουσία για τη χρήση στη λειτουργία των δικαστηρίων και τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων ενός ενοποιημένου συστήματος πληροφορικής.