ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση εξωστρέφειας των ΜμΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ενίσχυση εξωστρέφειας των ΜμΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Το πρόγραμμα επιχορηγεί νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν ενέργειες που θα ενισχύσουν την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, θα υποστηρίξουν τον αναπροσανατολισμό της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης), καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»: Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, μεταποίηση, εφοδιαστική αλυσίδα, ενεργειακές τεχνολογίες και εφαρμογές, τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία-φάρμακα-ευεξία.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για υποβολή πρότασης είναι νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜμΕ αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα VIΙΙ της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στα δημοσιευμένα στοιχεία, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

• Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

• Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους ή κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής και εντός δύο ετών, να μην έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας.

• Να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

• Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. Επισημαίνεται ότι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μιας πρότασης.

• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.

• Να δεσμευθούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσον αφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Επιλέξιμες δαπάνες. Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, επιλέξιμες είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός.

• Αϋλα στοιχεία ενεργητικού: Λογισμικά, χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου, μελέτες, πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα, υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου,

• Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση: δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις.

• Λειτουργικές δαπάνες: πρόσληψη προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.
Προτάσεις προβλέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο από 4/6/2018 έως 6/9/2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.