ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου και κερδών για την «Πλαστικά Θράκης»

08s2thrk

Μικρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών παρουσίασε η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης» το α΄ τρίμηνο του 2018. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 78,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Παράλληλα ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 7,8 εκατ. ευρώ αυξημένα οριακά (+0,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρήσης. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,25 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Παράλληλα η εταιρεία εμφάνισε σημαντική αύξηση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος ανήλθε σε 70,3 εκατ. ευρώ, έναντι 57,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά τόσο η αύξηση του δανεισμού της επιχείρησης, όσο και η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων. Η εταιρεία αύξησε κυρίως τον μακροπρόθεσμο δανεισμό, ενώ μείωσε τα ταμειακά διαθέσιμα σε 23 εκατ. ευρώ, έναντι 30 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31/12/2017.

Εξετάζοντας κατά κλάδο δραστηριότητας, η «Πλαστικά Θράκης» είχε θετικά αποτελέσματα στα τεχνικά υφάσματα, όπου η εταιρεία πέτυχε αύξηση εσόδων 1,4% σε σχέση με τα αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 φτάνοντας τα 60,9 εκατ. ευρώ και αύξηση κερδών EBITDA (+3,0%) φτάνοντας τα 5,0 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος της συσκευασίας σημείωσε ανάπτυξη εσόδων κατά 9,1% φτάνοντας τα 21,1 εκατ. ευρώ, αλλά παρουσίασε κάμψη κερδών EBITDA κατά 11,7% αγγίζοντας τα 2,8 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επενδύσεις 43,5 εκατ. ευρώ στη διετία 2017-18, εκ των οποίων τα 13,7 εκατ. ευρώ αφορούν την Ελλάδα και τα υπόλοιπα, περίπου 30 εκατ. ευρώ, τις θυγατρικές της επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η εταιρεία διαθέτει μονάδες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική και ΝΑ Ευρώπη. Μόνον το 17% της παραγωγής διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά. Μάλιστα, στον τομέα των τεχνικών υφασμάτων η εγχώρια αγορά απορροφά μόλις το 3% της συνολικής παραγωγής και το υπόλοιπο 97% διατίθεται σε Ευρώπη και Αμερική. Επίσης, η εγχώρια αγορά απορροφά το 55% της παραγωγής υλικών συσκευασίας, ενώ το υπόλοιπο της παραγωγής διατίθεται στη ΝΑ Ευρώπη.