ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρείν με έμφαση στην ποιότητα για τις μεσαίες εταιρείες

Επιχειρείν με έμφαση στην ποιότητα για τις μεσαίες εταιρείες

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (δηλαδή εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι μεγάλες) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

• Εχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:

• Είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

• Είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

Επίσης, από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες. 2. Δασοκομία και υλοτομία. 3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιχειρήσεις εκτός των ανωτέρω θα πρέπει:

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

• Να λειτουργούν ως Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση της δράσης, τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν –κατά προτεραιότητα– τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία, υλικά – κατασκευές.

Επιδοτούμενες δαπάνες

Η δράση ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.

• Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.

• Μεταφορικά μέσα, αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. Μεταποίηση: α) μέχρι 20% του προϋπολογισμού (Π/Υ) του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 ευρώ του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

• Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι 4.000 ευρώ.

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), 40% και μέχρι 24.000 ευρώ για μία τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας).

Επισημαίνεται ότι στη δράση επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (4/6/2018).

H δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, ενώ η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο –και με την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού– οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Εναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στις 27/6/2018 και ώρα 12.00.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.