ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» με συνολική δημόσια δαπάνη 50.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη προκήρυξη της δράσης, ο ψηφιακός χάρτης της Ευρώπης, παρά την πρόοδο που σημειώνουν επιμέρους τα κράτη-μέλη, παραμένει εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι επιδόσεις μιας σειράς χωρών σε θέματα συνδεσιμότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων, ηλεκτρονικού εμπορίου, e-government είναι εξαιρετικά υψηλές, ενώ χαμηλές παραμένουν εκείνες ενός σημαντικού αριθμού άλλων χωρών της Ε.Ε. Την εικόνα αυτή αποτυπώνει η πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης των ψηφιακών επιδόσεων των χωρών-μελών της Ε.Ε. (European Digital Progress Report / EDPR). Η κοινοτική αξιολόγηση αποδίδει στον ευρωπαϊκό Βορρά και τις σκανδιναβικές χώρες ειδικότερα, τον ρόλο του ψηφιακού πρωταθλητή της Ευρώπης, ενώ στην άλλη άκρη της κατάταξης κινούνται κράτη του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία παραμένει και το 2016 –όπως και στην αξιολόγηση του 2015– στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέλαβε τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα», που θα υλοποιηθεί και στις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για υποβολή αίτησης ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

• Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.

• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.

• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες. 02. Δασοκομία και υλοτομία 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι δαπάνες που αφορούν σε:

• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.

• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: δύο τουλάχιστον γλώσσες. Μobile responsive. Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

• Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation)
σύνδεση στο Διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads). Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Κάθε επιχείρηση πριν από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

Ποσοστά ενίσχυσης

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης.

Αναλυτικά τα στοιχεία της δράσης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr.

Προτάσεις κατατίθενται έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.