ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 8,3 εκατ. ευρώ από «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες»

Επενδύσεις 8,3 εκατ. ευρώ από «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες»

Επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 8,3 εκατ. ευρώ προγραμματίζει η εταιρεία «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.» για το επόμενο διάστημα. Για τις επενδύσεις αυτές η εταιρεία έχει υποβάλει σχετικά αιτήματα για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 -2020 (ΕΠΑΛΘ), με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τοποθετείται μέχρι τον προσεχή Αύγουστο. Το 2017 η εταιρεία συνέχισε τη θετική πορεία της, με το 96,2% των πωλήσεών της να πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος. Οι επενδύσεις που προγραμματίζει η εταιρεία είναι οι ακόλουθες:

• Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων στη θέση Βακλάθρα Γαλαξιδίου. Το ύψος της επένδυσης είναι 2,06 εκατ. ευρώ.

• Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση Ανδρομάχη Γαλαξιδίου. Πρόκειται για επένδυση ύψους 3,39 εκατ. ευρώ.

• Μετεγκατάσταση, επέκταση, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση νότια του Ακρωτηρίου Μούντα στη Βοιωτία. Το ύψος της προτεινόμενης επένδυσης είναι 2,83 εκατ. ευρώ. Η ίδια συμμετοχή σε όλες τις παραπάνω επενδύσεις προβλέπεται να είναι 70% και θα καλυφθεί από ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό.

Το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ήταν 49,75 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2016. Από αυτά το 96,2% ή 47,86 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις εξαγωγές και κυρίως προς την Ισπανία (37,59 εκατ. ευρώ), την Ιταλία (5,57 εκατ. ευρώ), τη Γαλλία (2,56 εκατ. ευρώ) και την Ελβετία (1,35 εκατ. ευρώ). Το 87,9% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από τις πωλήσεις νωπών ψαριών και το υπόλοιπο 12,1% από πωλήσεις γόνου και λοιπές εμπορικές δραστηριότητες.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 4,12 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 582.767,59 ευρώ έναντι 1,01 εκατ. ευρώ το 2016.