ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ψηφιακό Αλμα» για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

psifiako-alma-gia-poly-mikres-mikres-kai-mesaies-epicheiriseis-2257963

Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», η οποία αφορά σε έργα προϋπολογισμού 5.000 ευρώ-50.000 ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα, θα αναφερθούμε στη δράση «Ψηφιακό Αλμα», η οποία επίσης έχει προκηρυχθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά σε έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Σκοπός και αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών.

Η συγκεκριμένη δράση κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τίτλο «Ψηφιακό Αλμα» σχεδιάστηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και θα υλοποιηθεί και στις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες για υποβολή αίτησης ενίσχυσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

• Εχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017.

• Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναλυτικής δημοσιευμένης πρόσκλησης της δράσης. Οι οποίες επιπλέον πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

• Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.

• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.

• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 02. Δασοκομία και υλοτομία 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι δαπάνες που αφορούν σε:

• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.

• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: Δύο τουλάχιστον γλώσσες, Mobile responsive.

• Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

• Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation)
σύνδεση στο Διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Κάθε επιχείρηση πριν από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο ψηφιακές βαθμίδες:

• από τη Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,

• από τη Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,

• από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Oρια προϋπολογισμού

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης.

Αναλυτικά τα στοιχεία της δράσης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr.

Προτάσεις κατατίθενται έως τη 17η Σεπτεμβρίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.