ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Χρηματοδοτική ενίσχυση σχεδίων Ερευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση, βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στόχοι της δράσης είναι:

• Η ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων για δραστηριότητες ΕΤΑΚ, και ιδιαίτερα η σύνδεση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

• Η υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση, διαφοροποίηση ή αύξηση των παραγόμενων προϊόντων ή/και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και καινοτόμων διαδικασιών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας αυτών.

• Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, από τη συγκεκριμένη δράση πρόκειται να χρηματοδοτηθούν έργα που περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και καινοτομία. Επισημαίνεται ότι απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Επιλέξιμοι τομείς

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμοι προς ενίσχυση τομείς είναι ο τομέας της αγροδιατροφής και ο τομέας του μετάλλου (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου του χάλυβα), που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το κάθε έργο μπορεί να υλοποιηθεί από υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις. Αναλυτικότερα, πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν:

• Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα).

• Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μιας εξ αυτών).

• Μία, ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

• Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης υπεργολαβίας ή δημιουργίας συνεργατικού σχήματος, το τμήμα του έργου που περιλαμβάνεται στη σύμβαση ή στο συμφωνητικό συνεργασίας δύναται να εκτελείται από ΑΕΙ (πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ), δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, από λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή/και από εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

• Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί, λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

• Δαπάνες κτιρίων, γηπέδων.

• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

• Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού.

• Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

• Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 80%, ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 3 έτη (κατ’ ελάχιστον 18 μήνες), με ημερομηνία έναρξης κάθε έργου την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης των έργων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx? item=3942

Προτάσεις προβλέπεται να υποβάλονται ηλεκτρονικά από 17/7/2018 έως 17/10/2018.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.