ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύσταση οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας

Σύσταση οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε δεύτερη τροποποίηση στην προκήρυξη του Μέτρου 9: «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με δημόσια δαπάνη ύψους 25.000.000 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σήμερα, επ’ ευκαιρία της παράτασης, υπενθυμίζουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.

Στόχος του μέτρου

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στόχος του προγράμματος είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των αγοραστών τους και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι δυνητικοί δικαιούχοι πέραν της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών υποχρεούνται να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας 5 ετών, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους με περιγραφή των ενεργειών για την επίτευξή τους.

Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου ομαδοποιούνται σε δύο ομάδες, την Α΄ και τη Β΄.

Στην Ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται στόχοι όπως αύξηση του όγκου παραγωγής, αύξηση της αξίας παραγωγής, καθετοποίηση ή διαφοροποίηση της παραγωγής κ.ά. Στην Ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται ενέργειες προώθησης/προβολής, περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων, συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης κ.ά.

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να θέτει προς επίτευξη τουλάχιστον έναν στόχο από την Ομάδα Α΄ και έναν από την Ομάδα Β΄.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα παρέχει οικονομική στήριξη σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής (δυνητικοί δικαιούχοι), οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και μέχρι και την υποβολή της αίτησης στήριξης έχουν αναγνωριστεί επίσημα.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

• Να έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια.

• Στην περίπτωση που η ομάδα / οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του μέτρου είναι η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στην πρόσκληση του μέτρου αναφέρεται ότι το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, αλλά η οικονομική στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών ως ακολούθως:

• 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013).

• 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση.

• 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση.

• 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση.

• 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι τα εξής:

1. Αξιολογείται η συμμετοχή των μελών σε παραγωγή βιολογικών ΠΟΠ/ΠΓΕ ή παρόμοια (15%).

2. Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας (20%).

3. Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ (10%).

4. Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ (15%).

5. Αξιολογείται ο κύριος τομέας δραστηριότητάς τους για τον οποίο αναγνωρίζεται η ομάδα / οργάνωση (κτηνοτροφικός τομέας – 100, φυτικής παραγωγής – 75) (20%).

6. Αξιολογείται η χωρική δραστηριοποίηση των ομάδων παραγωγών / οργανώσεων παραγωγών (νησιωτικές περιοχές 100, ορεινές περιοχές 75, μειονεκτικές περιοχές 50, λοιπές 10) (20%).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τη 10η Αυγούστου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.