ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ενίσχυση σχεδίων έρευνας σε ενεργειακές εφαρμογές

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ενίσχυση σχεδίων έρευνας σε ενεργειακές εφαρμογές

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα ενεργειακών εφαρμογών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση, στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στην ενεργειακή αγορά ή ως υποστηρικτικές λύσεις σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος της RIS3 όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα στηρίξει ερευνητικές δράσεις από εταιρείες τεχνολογιών για:

Μικροπαραγωγή (μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς κ.λπ.).

ΑΠΕ (ΣΗΘ, ΣΗΘΥΑ, βιοκαύσιμα, απόβλητα, ηλιοθερμία χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, κυματική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ενέργεια από άνεμο, μετατροπή ενέργειας).

Διαχείριση ενέργειας (κατανεμημένες μετρήσεις, έξυπνος έλεγχος κατανάλωσης, αυτοματοποιημένη διαχείριση ροής, Community Energy Aggregation, ενεργειακή διαχείριση/εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και σε συστάδες κτιρίων με μετατροπή της γειτονιάς αυτών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηδενικής ενέργειας, κατασκευές, παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες, ψυκτικές εγκαταστάσεις και μεταφορές, έλεγχος πηγών ΑΠΕ κ.λπ.). Περιλαμβάνεται και η διαχείριση κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ή καυσίμων π.χ. νερού, πεπιεσμένου αέρα, θερμότητας κ.λπ.

Εξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (διαχείριση διαδικασιών αποθήκευσης, φόρτισης, κατανάλωσης και παραγωγής), όπως πρόβλεψη παραγωγής και οργάνωση εναλλακτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων Demand Response, εργαλεία διαχείρισης της αγοράς συμπεριλαμβανομένων τεχνικών κινήτρων και μελλοντικών συμψηφισμών κ.λπ.

Αποθήκευση ενέργειας (χημική, ηλεκτροχημική, μηχανική κ.λπ.).

Διεργασίες και υλικά για προηγμένες ενεργειακές εφαρμογές (π.χ. ανάκτηση ενέργειας – harvesting, αποθήκευση ενέργειας/ καυσίμων, εξοικονόμηση, μετατροπή κ.λπ.).

Εναλλακτικά καύσιμα (βιοκαύσιμα, μικροπαραγωγή με φυσικό αέριο-βιοαέριο, ανάκτηση, τεχνολογίες υδρογόνου).

Επιλέξιμοι φορείς

Η δράση αφορά την ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών, τα οποία θα υλοποιηθούν με τους εξής τρόπους:
μέσω της διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, σε οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικούς Φορείς κ.λπ.), καθώς και σε λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Μουσεία, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη κ.ο.κ.).

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επιπροσθέτως, απαιτείται να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν από την υποβολή αίτησης ενίσχυσης, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.

Οι επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι και με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό Π/Υ του έργου μεγαλύτερου από 5%. Αναλυτικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Δαπάνες – προϋπολογισμός

Η δράση χρηματοδοτεί:

• Δαπάνες προσωπικού.

• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες.

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

• Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Η δράση θα χρηματοδοτήσει έργα με προϋπολογισμό από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με προϋπολογισμό από 75.000 ευρώ έως 350.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού Π/Υ της πρότασης). Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/9/2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.