ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προώθηση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

proothisi-synergatikon-schimatismon-kainotomias-stin-perifereia-ipeiroy-2270579

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου». Η δράση ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, υλοποιείται δε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπειρος 2014-2020.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ως συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας θεωρούνται δομές ή οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας θα πρέπει να αναλύονται στην υποβαλλόμενη πρόταση και να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

• Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων – οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων.

• Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών.

• Σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων πειραματικής ανάπτυξης για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες.

• Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας.

Επιλέξιμοι φορείς

Η δράση απευθύνεται σε νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους:

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί, οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικά επιμελητήρια.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

• Να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

• Να μην περιλαμβάνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις.

• Να συμμετέχουν ως εταίροι κατ’ ελάχιστο δύο ανεξάρτητα μέρη: α) δύο επιχειρήσεις (εκ των οποίων τουλάχιστον μία να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ερευνητικό τμήμα και ότι έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ή έχει κάνει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στο πρόσφατο παρελθόν), β) μία επιχείρηση και ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή οργανισμός/φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων). Σημειώνεται ότι συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέρη.

• Να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν από την υποβολή της πρότασης.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

• Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

Επιλέξιμες δαπάνες – Προϋπολογισμός Εργων

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στις προς ενίσχυση προτάσεις επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

Επενδυτικές δαπάνες που αφορούν: ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, άυλα στοιχεία ενεργητικού, λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αφορούν δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων).

Προϋπολογισμός – Ενταση Ενίσχυσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 2.100.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε έργου εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της υποστηρικτικής δομής και πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 300.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης εργασιών και έως 30/6/2023. Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 65% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες και σε έως 50% για τις επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης είναι αναρτημένα στους ιστότοπους: www.espa.gr και http://www.peproe.gr.

Προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά έως την 28η Σεπτεμβρίου 2018 (ώρα 15.00).

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.