ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Μέχρι τις 20.10.2018 πρέπει να έχουν δηλωθεί ηλεκτρονικά όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, που συνάπτονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, εφόσον η αναχώρηση του μισθωτή γίνεται μέσα στον Σεπτέμβριο. Αντιθέτως, βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, που αφορούν το διάστημα από 1.1.2018 μέχρι και 30.8.2018, πρέπει να έχουν δηλωθεί συγκεντρωτικά ανά ακίνητο μέχρι και τις 30.11.2018. Οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξαρτήτως εάν έχει υποβληθεί στο παρελθόν για τις ίδιες βραχυχρόνιες μισθώσεις «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας». Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

• Αμεσα πρέπει να εγγραφούν στο «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής» και να λάβουν αριθμό εγγραφής ανά ακίνητο όσοι συνάπτουν βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από 1.9.2018 και εφεξής. Ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει σε εμφανές σημείο την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προϋπόθεσης εγγραφής και ανάρτησης του αριθμού μητρώου στις σχετικές ψηφιακές πλατφόρμες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

• H απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς στους κοινούς λογαριασμούς περιορίζεται μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, ενώ δεν ισχύει για κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζες της αλλοδαπής. Τα παραπάνω αναφέρονται ρητά σε πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) που αφορά χρηματική κατάθεση σε ελβετική τράπεζα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκεπτικό της ΔΕΔ, ο λόγος είναι ότι η απαλλαγή ρητά αναφέρεται μόνο στις κοινές καταθέσεις του ελληνικού νόμου 5638/1932 και συνεπώς δεν μπορεί να επεκτείνεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί και διέπονται από διατάξεις διαφορετικής αλλοδαπής νομοθεσίας. Η ΔΕΔ απέρριψε τον ισχυρισμό του φορολογουμένου περί παραβίασης της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων που κατοχυρώνει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αναμένεται, τώρα, η κρίση του δικαστηρίου επί του παραπάνω θέματος (ΔΕΔ 2522/2018).

• Τέλη χαρτοσήμου ταμειακής διευκόλυνσης 1,2% δεν επιβάλλονται εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Ο κώδικας τελών χαρτοσήμου είναι τυπικός νόμος και εφόσον οι διαπιστώσεις του ελέγχου δεν εδράζονται σε πράξεις που ανάγονται σε έγγραφη σύμβαση ή σε εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας, η οποία παραπέμπει σε δανειακή σύμβαση, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου επί δανείου (ΔΕΔ 2634/2018).

• Αυξημένα κατά 2,49% είναι τα φορολογικά έσοδα για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η αύξηση οφείλεται ειδικότερα και σε έσοδα που προέκυψαν από την πρόσφατη εφαρμογή της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Στην αύξηση αυτή, επίσης, συνετέλεσε και η σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, καθώς επίσης και η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ορισμένα προϊόντα. Κατά την παραπάνω περίοδο, οι άμεσοι φόροι καταλαμβάνουν το 34,3% και οι έμμεσοι το 65,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

• Τα ονόματα 9.332 φυσικών προσώπων και 14.581 νομικών προσώπων με οφειλή στο Δημόσιο ή/και τον ΕΦΚΑ μεγαλύτερη των 150.000 ευρώ αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή σελίδα της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για οφειλές των οποίων η καταβολή καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Εξαιρούνται από την παραπάνω δημοσίευση οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, ή αναστολή καταβολής. Εξαιρούνται, επίσης, οι οφειλέτες των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

• Τον Μάρτιο του 2018 κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στον φορολογικό τομέα στην Ελβετία, το οποίο προβλέπει την κατάργησή των προνομιακών φορολογικών καθεστώτων των καντονίων. Σε γενικές γραμμές, τα καντόνια της Ελβετίας παρέχουν ιδιαιτέρως σημαντικά φορολογικά προνόμια σε εταιρείες συμμετοχών, κατοικίας ή σύνθετες εταιρείες με έδρα την Ελβετία («Holding, Domiciliary and Mixed Company Tax Regimes»).

Από 1.1.2019 τα ειδικά αυτά προνόμια επρόκειτο να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από ένα νέο σύστημα διεθνώς αποδεκτών κανόνων. Ωστόσο, το αρχικό νομοσχέδιο καταψηφίστηκε, με αποτέλεσμα τα προνόμια αυτά να εξακολουθούν τυπικά να ισχύουν. Αναμένεται τώρα η ψήφιση του νεότερου νομοσχεδίου.

Πηγή: Grant Thornton