ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέλη Σεπτεμβρίου το πόρισμα για τη Folli από την Alvarez & Marsal

Τέλη Σεπτεμβρίου το πόρισμα για τη Folli από την Alvarez & Marsal

Στο τέλος του μήνα αναμένεται να παραδοθούν οι εκθέσεις της Alvarez & Marsal με τον ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της Folli Follie. «Οι εκθέσεις της Alvarez & Marsal αναμένεται να παραδοθούν στην εταιρεία και στην Ernst & Young έως το τέλος του Σεπτεμβρίου και με την παράδοση των εκθέσεων στην Ernst & Young και επί τη βάσει αυτών, θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα της Ernst & Young για την ολοκλήρωση του έργου της», αναφέρει η Folli Follie στην ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο. Εξηγεί επίσης πως «η καθυστέρηση της παράδοσης των εκθέσεων της Alvarez & Marsal οφείλεται στην πολυπλοκότητα του έργου της αξιολόγησης των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων και στον μεγάλο αριθμό των θυγατρικών στην Ασία».

Υπενθυμίζεται πως η Alvarez & Marsal διενεργεί έλεγχο (forensic evaluation) επί του οποίου θα εργαστεί η Ernst & Young για να δημοσιοποιήσει ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ελληνικής εισηγμένης για το 2017. Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική, Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, σχετικά με την αίτησή της για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α (6) του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12 Σεπτεμβρίου, το δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει το αίτημα παράτασης της ισχύος της προσωρινής διαταγής, την οποία είχε λάβει στις 20 Ιουλίου, έως την έκδοση απόφασης επί της ένδικης αιτήσεως και απαγόρευσε προσωρινά: τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της εταιρείας, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση προσωρινής διαταγής εις βάρος της ως εταιρείας, την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και της σύστασης ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και την εκποίηση ακινήτων αυτής και, τέλος, τη διενέργεια αντιλογισμού, συμψηφισμού, συμψηφιστικών εγγραφών, καθώς και την επιβολή μέτρων χρηματικής δέσμευσης οποιασδήποτε μορφής επί των τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών της για τις απαιτήσεις που υφίστανται εναντίον της ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους.

Το δικαστήριο όμως απέρριψε το αίτημα παράτασης ισχύος της προσωρινής διαταγής που είχαν λάβει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018 οι συνοφειλέτες και συνεγγυητές της εταιρείας, κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος και Δημήτριος Κουτσολιούτσος.

Αναφορικά με αντίστοιχες αιτήσεις που υπέβαλαν η 100% θυγατρική της «Folli Follie Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και η κ. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, συνεγγυήτρια της εταιρείας, οι οποίες αμφότερες υπεβλήθησαν κατά το άρθρο 106α (6) του Πτωχευτικού και συζητήθηκαν, ομοίως, κατά το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική, Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία ανακοίνωσε πως το δικαστήριο δεν εξέδωσε, έως την έκδοση των αποφάσεων επί των εν λόγω ένδικων αιτήσεων, αντίστοιχη προσωρινή διαταγή.